References

Model applications 1974-2015

List of model applications

Bibliography 1985-2008

2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,
1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991,1990,
1989,1988,1987,1986,1985,

BIBLIOGRAPHY 2008

Laukkanen M., Ekholm P., Huhtala A., Pitkänen H., Kiirikki M., Rantanen P., Inkala A. 2008, Integrating Ecological and Economic Modeling of Eutrophication: Optimal Solutions for a Coastal Area Suffering from Sediment Release of Phosphorus

Myrberg K., Ryabchenko V., Isaev A., Vankevich R., Andrejev O., Bendtsen J., Erichsen A., Funkqvist L., Inkala A., Neelov I., Rasmus K., Medina M. R., Raudsepp U., Söderkvist J., Sokolov A., Kuosa H. 2008, Verification of three-dimensional hydrodynamic models in the Gulf of Finland based on a statistical analysis of ensemble of six models: Part I, temperature and salinity

Kohonen T., Korpinen P., Inkala A. & Engqvist A. 2008, BEVIS II Report, Internal loading of phosphorus, Model modifications to the bottom loads and scenario calculations, Husö biologiska station, Åbo Akademi

Inkala A., 2008, Vuosaaren sataman läjitystoiminnan ja hiekanoton mallisimuloinnit 2003-2007, tutkimusraportti, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus (YVA) Oy

BIBLIOGRAPHY 2007

Anon. 2007, Mesoskaliga vattenkvalitetsmodeller som stöd för beslutsfattande i skärgårdsregionerna Åboland-Åland-Stockholm, BEVIS slutrapport, Forskningsrapport från Husö biologiska station No 118, Åbo Akademi

Pitkänen H. Tallberg P. (eds) 2007, Searching efficient protection strategies for the eutrophied Gulf of Finland: the integrated use of experimental and modelling tools (SEGUE), Finnish Environment 15, Finnish Environment Institute

Inkala A., 5.1.2007, Hietalahden sataman ruoppaus- ja läjityshankkeen merialueen virtauksiin, veden vaihtoon ja sedimentin kulkeutumiseen aiheutuvien vaikutusten 3D laskenta, tutkimusraportti, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus (YVA) Oy

Inkala A., 2.5.2007, Vuosaaren sataman läjitystoiminnan ja hiekanoton mallisimuloinnit 2006, tutkimusraportti, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus (YVA) Oy

BIBLIOGRAPHY 2006

Kiirikki M., Lehtoranta J., Inkala A., Pitkänen H., Hietanen S., Halle P., Tengberge A., Koponen J., Sarkkula J. 2006, A simple sediment process description suitable for 3D-ecosystem modelling — Development and testing in the Gulf of Finland, Journal of Marine Systems 61(1-2):55-66

Inkala A., 10.4.2006, Vuosaaren sataman läjitystoiminnan ja hiekanoton mallisimuloinnit 2005, tutkimusraportti, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus (YVA) Oy

BIBLIOGRAPHY 2005

Vuorinen E., Hyytiäinen U-M. (toim) 2005, Karjaanjoen vesistö Eläköön vesi! Svartåns vattendrag Leve vattnet!, Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 7/2005

Inkala A., Pitkänen H. 2005, Arvio Pietarin jätevesien puhdistuslaitoksilla toteutettavan kemiallisen fosforinpoistoin vaikutuksista Suomenlahden ja muun Itämeren kasviplanktonbiomassoihin, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus, Espoo, 6 s.

BIBLIOGRAPHY 2004

Vatanen S., Niinimäki J. (toim) 2004, Vuosaaren satamahankkeen vesistö- ja kalatalousseuranta 2004, Vuosaaren satamahankkeen julkaisuja 1/2005

Laine A., Luokkanen E., Kiirikki M., Inkala A., 2004, Ekosysteemimalli Perämeren kuormituksesta, Ympäristö 2/2004:10-11

Inkala A., 2004, Lohjajärven vedenlaatumalli - työkalu vaihtoehtojen arviointiin, Lohjajärven III vesistöpäivät 27.3.2004, Lohja, 23 s.

BIBLIOGRAPHY 2003

Monographs, books, text book chapters

 1. Kiirikki M., Rantanen P., Varjopuro R., Leppänen A., Hiltunen M., Pitkänen H, Ekholm P., Moukhametshina E., Inkala A., Kuosa H., Sarkkula J. 2003, Cost effective water protection in the Gulf of Finland - Focus on ST. Petersburg, The Finnish Environment 632, 55 pp.

Journal articles

 1. Korpinen P., Kiirikki M., Rantanen P., Inkala A., Sarkkula J., 2003 High resolution 3D-ecosystem model for the Neva Bay and Estuary - model validation and future scenarios, Oceanologia 45(1):67-80

Reports and series articles

 1. Inkala A. 2003, Kiintoaineen kulkeutuminen suunnitelluilta Taulakarin ja Lokkiluodon läjitysalueilta, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus, Espoo, 7 s.

 2. Inkala A. 2003, Vuosaaren ruoppausten alustavat simulaatiot HESPO mallilla, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus, Espoo, 6 s.

BIBLIOGRAPHY 2002

Journal articles

 1. Inkala A., Myrberg K. 2002 Comparison of hydrodynamical models of the Gulf of Finland in 1995 -a case study, Environmental modeling & Software 17:237-250

Conference articles

 1. Korpinen P., Kiirikki M., Rantanen P., Inkala A., Sarkkula J., 2002 High resolution 3D-ecosystem model for the Neva Bay and Estuary - model validation and future scenarios, ECSA Symposium 'Esruaries and other brackish areas - pollution barriers or sources to the sea?' Gdansk-Sopot, 15-20.9.2002

Reports and series articles

 1. Inkala A, 2002, Alholmenss Kraft AB:n jäähdytysvesipäästöjen virtaus-, lämpötila ja jäävaikutusten kolmiulotteinen (3D) laskenta, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus, Espoo, 29 s.

 2. Inkala A., Kiirikki M. 2002, Jätkäsaaren meritäyttöjen vaikutukset merialueelle, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus, Espoo, 34 s.

BIBLIOGRAPHY 2001

Monographs, books, text book chapters

 1. Järvenpää, Elise (2002): Suomen tekojärvet Euroopan Unionin vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisessa tarkastelussa. Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto, maantieteen laitos, Helsinki.8

 2. Vartiainen, Eero (2000): Daylight Modelling and Optimization of Solar Facades. Helsinki University of Technology, Publications in Engineering Physics TKK-F-A803, Helsinki University of Technology, Department of Engineering Physics and Mathematics, Laboratory of Advanced Energy Systems, Oy Edita Ab, Espoo December 12, 2000 – January 26, 2001, 190 pages + 10 + 16 + 22 + 16 + 10 + 8 + 10 + 8 = 290 pages.

 3. Laine, Anne (2001): Restoring salmonid stocks in boreal rivers. Problems of passage at migratory obstructions and land-derived loading in production areas. Acta Universitatis Ouluensis, Serie A. Scientiae Rerum Naturalium 361. University of Oulu, Oulu, May 18, 35 pages.

 4. Polojärvi, Katja (2001): VMOD-vesistömallin soveltuvuuden testaaminen Kotiojan ja Vääräjoen kahdelle pienelle Pohjois-Suomen valuma-alueelle. Pro gradu –tutkielma, Oulun yliopisto, maantieteen laitos, Oulu, 19.tammikuuta, 74 + 5 sivua.

 5. Rintala, Jaana (2001): Water Quality Model to Assess the Effects of Land Use Changes in Boreal River Basins (Huuhtoumamalli boreaalisten jokivaluma-alueiden määnkäytön muutosten vaikutusten arviointiin, Kiintoaineen, fosforin ja typen huuhtoutumisen mallintaminen valuma-alueella). Master’s Thesis, University of Oulu, Institute of Physical Sciences, Biophysics (Pro gradu –tutkielma, Oulun yliopisto, fysikaalisten tieteiden laitos, biofysiikka), Oulu, May, 119 p.

 6. Siekkinen, Juha-Pekka (2001): School pupil tasks in River Life web site. Oulu University, Supplementary Education Course for Teachers, Oulu, November.

 7. Inkala, Arto (2001): Modelling of Water Circulation and the Dynamics of Phytoplankton for the Analysis of Eutrophication. Dissertation, Helsinki University of Technology, Systems Analysis Laboratory Research Reports A82, Heslinki University of Technology, Systems Analysis Laboratory, Otamedia Oy, Espoo, October 26, 6 + 14 pages + 19 + 13 + 8 + 15 + 10 + 16 + 2 = 103 pages.

 8. Jantunen, Teemu (2001): Volumetric Study of the Great Lake Tonle Sap, Cambodia. Honours MA dissertation, University of Dundee, Department of Geography, Dundee, Scotland, Nov.30, 60 + 12 p.

Journal articles

 1. Inkala, Arto and Kai Myrberg (2002): Comaparison of hydrodynamical models of the Gulf of Finland in 1995 - a case study. Environmental Modelling & Software 17, pp. 237 – 250.

 2. Lauri, Hannu and Markku Virtanen (2002): Distributed modelling of lake Tonle Sap catchment. Environmental Software 2002, Eds. C.A.Brebbia et al., WIT Press, Swansea, 7 pages.

 3. Kiirikki, Mikko, Arto Inkala, Harri Kuosa, Heikki Pitkänen, Minna Kuusisto and Juha Sarkkula (2001): Evaluating the effects of nutrient load reductions on the biomass of toxic nitrogen-fixing cyanobacteria in the Gulf of Finland. Boreal Environment Research 6, pp. 131 – 146.

 4. Lauri Hannu and Markku Virtanen (2001): A Decision Support System for Management of Boreal River Basin, Large Rivers Journal, to appear

Conference articles

 1. Hellsten, Seppo, Elise Järvenpää, Kaisa Kerätär, Sari Partanen, Markku Virtanen & Mika Visuri (2002): Lokan ja Porttipahdan rantaprosessit ja sedimentaatio, pohjoisten tekoaltaiden rantojen kehityksen ja tilan tarkastelu sedimenttitutkimusten avulla. Suomen ympäristökeskus Vesivarat/ Vesi- ja ekotekniikka, Oulu, 9.huhtikuuta, 57 sivua.

 2. Krámer, Tamás and Hannu Peltoniemi (2001): Wave Measurement Analysis. Technical University of Budapest and Environmental Impact Assessment Centre of Finland, Budapest, 32 pages.

 3. Inkala, Arto and Kai Myrberg (2001): Comaparison of hydrodynamical models of the Gulf of Finland in 1995 - a case study. Systems Analysis Laboratory Research Reports E9, Helsinki University of Technology, Systems Analysis Laboratory, Series E – Electronic Reports, 19 pages.

 4. Korpinen, Päivi, Jorma Koponen, Mikko Kiirikki, Juha Sarkkula, Hannu Peltoniemi, Paula Väänänen & Maria Gästgifvars (2002): HESPO vesistömalli; ympäristöriskien ja rehevöitymiskehityksen arviointi Helsinki – Espoo – Tallinna –merialueella. Suomen ympäristö 559, ympäristönsuojelu, Suomen ympäristökeskus, Tummavuoren Kirjapaino Oy, Vantaa, huhtikuu, 46 sivua. (HESPO water system model; the evaluation of environmental risks and eutrophication in Helsinki – Espoo – Tallinn sea area, in Finnish with English and Swedish abstracts. The Finnish Environment 559, Environmental Protection, April, 46 pages.)

 5. Sarkkula, Juha, Jorma Koponen and Waleed Hamza (2001): Numerical modeling as successful applied tool in coastal management. Invited Plenary Lecture, Integrated Management of Marine Environment in the Arabian Gulf, Session IV, New Technologies in Marine Sciences, United Arab Emirates University, Faculty of Science, Al Ain, UAE, October 21 – 23, 10 pages.

 6. Kiirikki, Mikko, Jouni Lehtoranta, Arto Inkala, Heikki Pitkänen & Juha Sarkkula (2001): Internal load in the Gulf of Finland, a 3D ecosystem model approach. Manuscript to the Symposium in Lammi, Finland 2002, Finnish Environment Institute & EIA Ltd., Helsinki, 5 pages.

 7. Józsa, János, Tamás Krámer and Hannu Peltoniemi (2001): Assessing water exchange mechanisms in complex lake and coastal flows by modelling the spatial distribution of mean residence time. CD-ROM Proc. XXIX. IAHR Congress, Beijing, China.

 8. Lauri, Hannu and Jorma Koponen (2002): Distributed modelling of lake Tonle Sap catchment. Abstracts of Environmental Software 2002, Bergen, Norway, May 6 – 9, 1 page.

 9. Savea-Nukala, Tarja, Aarno Halttu, Esa Juntura, Juha Riihimäki, Kaisa Heikkinen and Tero Väisänen (2001): Possibilities fo automated river monitoring. Management of Northern River Basins, 5 – 8 June, 2001, Oulu, Finland, Conference Abstracts, EU Life, North Ostrobothnia Regional Environment Centre and University of Oulu, Oulu, 1 page.

 10. Lauri, Hannu (2001): A decision support system for management of Boreal river catchments. Management of Northern River Basins, 5 – 8 June, 2001, Oulu, Finland, Conference Abstracts, EU Life, North Ostrobothnia Regional Environment Centre and University of Oulu, Oulu, 1 page.

 11. Korhonen, Pekka, Hannu Lauri and Markku Virtanen (2001): Experiences in model usage for river management decisions. Management of Northern River Basins, 5 – 8 June, 2001, Oulu, Finland, Conference Abstracts, EU Life, North Ostrobothnia Regional Environment Centre and University of Oulu, Oulu, 1 page.

 12. Rintala, Jaana and Kaisa Heikkinen (2001): Application of the RiverLife Decision Support Tool to Finnish river basins. Management of Northern River Basins, 5 – 8 June, 2001, Oulu, Finland, Conference Abstracts, EU Life, North Ostrobothnia Regional Environment Centre and University of Oulu, Oulu, 4p.

 13. Virtanen, Markku, Pertti Manninen and Heikki Monto (2001): Modelling of Lake Haukivesi, Eastern Finland – Haukiveden virtaus- ja vedenlaatumalli. Seminar on Large Lakes 2001 – Environment and Society, Suurjärviseminaari 2001 – Ympäristö ja yhteiskunta, University of Joensuu, Publications of the Karelian Institute N:o 133, Eds.Elisabeth Grönlund, Markku Viljanen, Pia Juvonen and Ismo Holopainen, 374 p., University Press, Joensuu, October, pp. 159 – 160.

Reports and series articles

 1. Hellsten, Seppo, Elise Järvenpää, Kaisa Kerätär, Sari Partanen, Markku Virtanen & Mika Visuri (2002): Lokan ja Porttipahdan rantaprosessit ja sedimentaatio, pohjoisten tekoaltaiden rantojen kehityksen ja tilan tarkastelu sedimenttitutkimusten avulla. Suomen ympäristökeskus Vesivarat/ Vesi- ja ekotekniikka, Oulu, 9.huhtikuuta, 57 sivua.

 2. Krámer, Tamás and Hannu Peltoniemi (2001): Wave Measurement Analysis. Technical University of Budapest and Environmental Impact Assessment Centre of Finland, Budapest, 32 pages.

 3. Inkala, Arto and Kai Myrberg (2001): Comaparison of hydrodynamical models of the Gulf of Finland in 1995 - a case study. Systems Analysis Laboratory Research Reports E9, Helsinki University of Technology, Systems Analysis Laboratory, Series E – Electronic Reports, 19 pages.

 4. Korpinen, Päivi, Jorma Koponen, Mikko Kiirikki, Juha Sarkkula, Hannu Peltoniemi, Paula Väänänen & Maria Gästgifvars (2002): HESPO vesistömalli; ympäristöriskien ja rehevöitymiskehityksen arviointi Helsinki – Espoo – Tallinna –merialueella. Suomen ympäristö 559, ympäristönsuojelu, Suomen ympäristökeskus, Tummavuoren Kirjapaino Oy, Vantaa, huhtikuu, 46 sivua. (HESPO water system model; the evaluation of environmental risks and eutrophication in Helsinki – Espoo – Tallinn sea area, in Finnish with English and Swedish abstracts. The Finnish Environment 559, Environmental Protection, April, 46 pages.)

 5. Sarkkula, Juha, Jorma Koponen and Ismo Tiainen (2001): MRCS/ WUP-FIN Inception Report with Preliminary Results, MRCS/ WUP-FIN Tonle Sap Modelling Project, Phnom Penh, Cambodia, July, 5 + 73 = 78 pages.

 6. Sarkkula, Juha, Jorma Koponen, Hannu Lauri and Markku Virtanen (2001): MRCS/ WUP-FIN Progress Report for the first TCC Meeting, MRCS/ WUP-FIN Tonle Sap Modelling Project, Phnom Penh, Cambodia, October 12, 21 pages

 7. Oeur, Vannda, Sopheap Keng, Nop Vanna, Jorma Koponen and Juha Sarkkula (2001): MRCS/ WUP-FIN Khmer Edition of Inception Report for the Provincial Workshop, MRCS/ WUP-FIN Tonle Sap Modelling Project, Phnom Penh, Cambodia, September, 8 + 67 pages (in Khmer).

 8. Sarkkula, Juha, Jorma Koponen, Hannu Lauri and Markku Virtanen (2001): MRCS/ WUP-FIN Status Report for the Provincial Workshop, MRCS/ WUP-FIN Tonle Sap Modelling Project, Phnom Penh, Cambodia, October 16, 23 pages

 9. Sarkkula, Juha, Jorma Koponen, Karri Eloheimo, Seppo Hellsten, János Józsa, Mikko Kiirikki, Hannu Lauri, Olli Varis and Markku Virtanen (2001): MRCS/ WUP-FIN Comprehensive Data Report, MRCS/ WUP-FIN Tonle Sap Modelling Project, Phnom Penh, Cambodia, November 2001, 5 + 152 + 35 pages (in 11 appendices) = 192 pages.

 10. Koponen, Jorma, Juha Sarkkula, Hannu Lauri and Markku Virtanen (2001): MRCS/ WUP-FIN Data Report Excerpt for Data Workshop, MRCS/ WUP-FIN Tonle Sap Modelling Project, Phnom Penh, Cambodia, December 2001, 5 + 53 = 58 pages.

 11. Sarkkula, Juha, Jorma Koponen, Hannu Lauri and Markku Virtanen (2001): MRCS/ WUP-FIN Data Report Presentation Reprints for Data Workshop, MRCS/ WUP-FIN Tonle Sap Modelling Project, Phnom Penh, Cambodia, December 14, 33 slides.

 12. Koponen, Jorma and Hannu Lauri (2001): MRCS/ WUP-FIN Model Concept Presentation Reprints for Data Workshop, MRCS/ WUP-FIN Tonle Sap Modelling Project, Phnom Penh, Cambodia, December 14, 18 slides.

 13. Virtanen, Markku (2001): Pohjanpitäjänlahden ravinteiden ja jätevesiosuuksien 3D laskenta. Tutkimus- selostus, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Otaniemi, 5. joulukuuta, 22 sivua.

 14. Peltoniemi, Hannu, Jorma Koponen & Jukka Tarkkala (2001): Selvitys meritäyttöjen vaikutuksesta virtausolosuhteisiin/ Koivusaaren, Hanasaaren ja Lemislahden alue. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusosaston selvityksiä 2001:8, Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsinki, 13.joulukuuta, 47 sivua.

 15. Åkerla, Heidi and Markku Virtanen (2002): Yleissuunnitelmavaihtoehtojen vaikutukset alus- ja päällysvesiin. Taulukko 8 – 1 Hangon, Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman ympäristövaikutusten arviointiselostukseen, Jaana Tyynismaa ja Heidi Åkerla, Jaakko Pöyry infran Maa ja Vesi Oy ympäristökonsultointi ja Uudenmaan ympäristökeskus, Vantaa, 21.marraskuuta, 2001, 40 + 11 sivua, Uudenmaan ympäristökeskus, Helsinki, 5. tammikuuta, 4 sivua.

 16. Virtanen, Markku and Heidi Åkerla (2002): Pohjanpitäjänlahden ravinteiden ja jätevesiosuuksien 3D laskenta – Närsalter och avloppsvattenandelar i Pojoviken beräknade med en 3D modell. Selostuksen lyhennelmä – Kort sammandrag, Liite II Hangon, Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman ympäristövaikutusten arviointiselostukseen, Jaana Tyynismaa ja Heidi Åkerla, Jaakko Pöyry infran Maa ja Vesi Oy ympäristökonsultointi ja Uudenmaan ympäristökeskus, Vantaa, 21.marraskuuta, 2001, 40 + 11 sivua, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Otaniemi, 24.maaliskuuta, 7 sivua.

 17. Koponen, Jorma, Juha Sarkkula and Markku Virtanen (2002): Tonle Sap –järven alueen kehitys, Kambodza herää henkiin – Lake Tonle Sap needs protection in the new Cambodia. . Vesitalous XLII, No.1, pp.12 – 15 & 45.

 18. Koponen, Jorma, Juha Sarkkula and Ismo Tiainen (2001): Minutes of the MRCS/ WUP-FIN Project Information Meeting, MRCS/ WUP-FIN Tonle Sap Modelling Project, Phnom Penh, Cambodia, July 1, 5 pages

 19. Koponen, Jorma, Juha Sarkkula and Ismo Tiainen (2001): Minutes of the Inception Workshop, MRCS/ WUP-FIN Tonle Sap Modelling Project, Phnom Penh, Cambodia, July, 12 pages

 20. Koponen, Jorma and Juha Sarkkula (2001): TOR for selection of the project trainees, MRCS/ WUP-FIN Tonle Sap Modelling Project, Phnom Penh, Cambodia, August 20, 3 pages

 21. Virtanen, Markku (2001): MRCS/ WUP-FIN Provincial Workshop Discussions and Group Work Summary, MRCS/ WUP-FIN Tonle Sap Modelling Project, Phnom Penh, Cambodia, October 16, 3 pages

 22. Koponen, Jorma, Juha Sarkkula and Ismo Tiainen (2001): MRCS/ WUP-FIN Project Summary, MRCS/ WUP-FIN Tonle Sap Modelling Project, Phnom Penh, Cambodia, October 17, 5 pages

 23. Koponen, Jorma and Juha Sarkkula (2001): Report of Modelling Trainee Recruitment, MRCS/ WUP-FIN Tonle Sap Modelling Project, Phnom Penh, Cambodia, November 2, 2001, 2 pages

 24. Koponen, Jorma and Markku Virtanen (2001): Memorandum of the Informal Model Review Meeting, MRCS/ WUP-FIN Tonle Sap Modelling Project, Phnom Penh, Cambodia, November 15, 2001, 4 pages

BIBLIOGRAPHY 2000

Monographs, books, text book chapters

 1. Malve, Olli, Markku Virtanen, Leena Villa, Mauri Karonen, Heidi Åkerla, Anna-Stiina Heiskanen, Kalle-Matti Lappalainen ja Ralf Holmberg (2000): Pohjanpitäjänlahden syvänteessä vuosina 1995 ja 1996 toteutettu hapetuskokeilu - veden vaihdunta sekä happi- ja suolataseet (Artificial Oxygenation Experiment in Hypolimnion of Pojo Creek estuary in 1995 and 1996: Factors Regulating Estuary Circulation and Oxygen and Salt Balances, in Finnish with Abstracts in Swedish and English). Suomen ympäristö 377, Suomen ympäristökeskus ja Uudenmaan ympäristökeskus, Helsinki, toukokuu, 163 sivua (joista 3 värikuvia).

 2. Hellsten, Seppo (2000): Environmental Factors and Aquatic Macrophytes in the Littoral Zone of Regulated Lakes - Causes, consequences and possibilities to alleviate harmful effects. Acta Universitatis Ouluensis, A 348, Scientiae Rerum Naturalium, Finnish Environment Institute, Hydrology and Water Management Division, Water and Ecotechnology Research Group and University of Oulu, Department of Biology, Oulu University Press, Oulu, 18 May, 45 pages + 1 + 23 + 33 + 8 + 5 + 11 = 126 pages.

 3. Vartiainen, Eero (2000): Daylight Modelling and Optomization of Solar Facades. Helsinki University of Technology, Publications in Engineering Physics TKK-F-A803, Helsinki University of Technology, Department of Engineering Physics and Mathematics, Laboratory of Advanced Energy Systems, Oy Edita Ab, Espoo, December 12, 2000 – January 26, 2001, 190 pages + 10 + 16 + 22 + 16 + 10 + 8 + 10 + 8 = 290 pages.

Journal articles

 1. Han, Bo-Ping, Markku Virtanen, Jorma Koponen, Milan Straskraba (2000). Effect of photoinhibition on algal photosynthesis: a dynamic model. Journal of Plankton Research, Oxford University Press, Vol.22, no.5, pp. 865 - 885.

 2. Virtanen, Markku and Manninen, Pertti (2000): Four years' observations in modelling of Lake Haukivesi, Eastern Finland (with Résumé in Russian). In: Ladozskoe Ozero (Lake Ladoga, mainly in Russian), ed. Nikolai Filatov, Northern Water Problems Institute, Karelian Research Centre of Russian Academy of Sciences, 490p., Petrozavodsk, Russia, pp. 392 - 404.

 3. Lauri Hannu, Jorma Koponen and Markku Virtanen (2000) Combating nutrient spillage in the Archipelago Sea – a model system for coastal management support, Environmental Coastal Regions III, edited by G.Rodrigues, C.A.Brebbia and E.P.Martell, WIT press, Swansea, 9pages.

Conference articles

 1. Hellsten, Seppo & Esa Juntura (2000). Effects of the wave-induced shoreline erosion on the littoral zone; case studies in northern Europe. Workshop on hydrologic and environmental modelling in Mekong basin, Phnom Penh, Cambodia 11-12 September, Mekong River Commission, Phnom Penh, p. 302-312.

 2. Virtanen, Markku and Manninen, Pertti (2000): Four years' observations for the modelling of Lake Haukivesi, eastern Finland. Proceedings of the 3rd International Lake Ladoga Symposium 1999, Eds. Anu Peltonen, Elisabeth Grönlund and Markku Viljanen, Publications of Karelian Institute N:o 129, 517p. University of Joensuu, Joensuu 2000, pp. 468 - 472.

 3. Lauri, Hannu, Hannu Ylinen, Jorma Koponen, Harri Helminen and Pasi Laihonen (2000): Combatting nutrient spillage in the Archipelago Sea - a model system for coastal management support. Las Palmas, Spain, 18 - 20 Sept., 9 pages.

 4. Lauri, Hannu (2000): Science support for coastal management, experiences from Archipelago Sea coastal modelling system. EurOCEAN 2000, Hamburg, Germany, 28 - 30 Aug., European Commission, Research DG, Marine Ecosystems Infrastructure SDME 7/80, 1 p.

 5. Hellsten, Seppo and Esa Juntura (2000): Effects of the wave-induced shoreline erosion on the littoral zone; case studies in Northern Europe. Mekong Seminar, Phnom Penh, Vietnam, 11 - 12 Sept. 2000, Mekong River Commission, 11 p.

 6. El-Din, Sharaf S.H. (2000): Final Report on the Regional Training Course on Marine Numerical Modelling for Mediterranean, Red Sea & Gulf Arab Countries, 4 - 13 November, 2000. Alexandria University, El-Anfouchy, Egypt, November 13, 12 p.

 7. Heikkinen, Kaisa, Kari-Matti Vuori, Antti Leskinen, Markku Virtanen, Pertti Eloranta, Esa Koskenniemi, Anne Laine, Satu Heinimaa, Tero Väisänen and Juha Kämäri (2000): Integrated management of boreal river basins, Finnish experience and development. Country Paper of Finland, EU Water Framework Meeting EurAqua, Madrid, Spain, 18 – 19 November, 9 pages.

 8. Sarkkula, Juha, Jorma Koponen, Sharaf El-Din, Waleed Hamza, Samia Mikhail, Wagdy Labib Gergis, Mohammed Khawile, Najad Kabbara (2000): Coastal management support for Mediterranean developing countries (COMAS) - a cooperation project for coastal modeling and on-the job-learning. In: Maione, Ugo, Beatrice Majone Lehto & Rossella Monti (eds.). New Trends in Water and Environmental Engineering for Safety and Life. Eco-compatible Solutions for Aquatic Environments. Proceedings of an International Conference, Capri, Italy, 3-7 July, A.A. Balkema, Rotterdam, 11 p.

Reports and series articles

 1. Kiirikki, Mikko, Leena Westerholm and Juha Sarkkula (2000): Suomenlahden levähaittojen vähentämismahdollisuudet (Possibilities of reducing harmful algal blooms in the Gulf of Finland, in Finnish with abstracts in Swedish and English). Suomen ympäristö 416, Ympäristönsuojelu (The Finnish Environment 416, Environmental protection), Suomen ympäristökeskus/ Finnish Environment Institute, Tummavuoren Kirjapaino Oy, Vantaa, toukokuu, 36 sivua.

 2. Korhonen, Pekka and Kari Nyberg (2000): Sähköä, säteilyä, kumia ja kettinkiä... hauen
  poikastutkimuksia vuosien varrelta. Suomen kalastuslehti 107, No.5, pp.8 – 13.

 3. Kainua, Kari (2000): Koillisen Perämeren velvoitetarkkailua tukevan järjestelmän käyttöönottoon liittyvä testaus. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, PSV - Maa ja Vesi Oy, Oulu, 11. tammikuuta, 2 + 26 + 22 + 2 + 0 + 2 + 2 + 1 + 1 +4*2 = 66 sivua.

 4. Virtanen, Markku (2000): Lohjanjärven eteläosan virtaus- ja vedenlaatumalli. Tutkimusselostus, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Otaniemi, 28. elokuuta, 1 kansilehti + 43 tekstisivua + 50 kuvasivua + 12 liitesivua = 106 sivua.

 5. Inkala, Arto (2000): Tornion edustan virtausten ja kulkeutumisen laskenta - Beräkning av vattenströmningar och transport i kustområdet framför Torne älv. Väliraportti - Mellanrapport, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Otaniemi, 8.11., 4 + 3 + 7 = 14 sivua.

 6. Peltoniemi, Hannu ja Jorma Koponen (2000): Tutkimus Helsingin ja Espoon suunniteltujen meritäyttöjen vaikutuksista virtauksiin ja kulkeutumiseen. Väliraportti 15.11., Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Otaniemi, 16.marraskuuta, 21 sivua.

 7. Peltoniemi, Hannu and Jorma Koponen (2000) Selvitys meritäyttöjen vaikutuksesta
  virtausolosuhteisiin, Koivusaaren, Hanasaaren, Lemislahden alue”, Technical Report,
  Environmental Impact Assessment Center of Finland Ltd, Otaniemi, Finland. 56 p.

BIBLIOGRAPHY 1999

Monographs, books, text book chapters

 1. Salmen, Mari (1999): Suspendoituneen kiintoaineen kulkeuma Lestijoella. Pro gradu –tutkielma, Oulun yliopisto, Maantieteen laitos, Oulu, Tammikuu, 58 + 2 sivua.

 2. Chhit Kimhor (1999): Uniform Flow in Mild and Steep Compound Channels. Master’s program in Hydrology and Water Resources, University of Adelaide, Department of Civil and Environmental Engineering, Adelaide, Australia, December, 25 + 153 p. + 21 floppy disc appendices.

 3. 1999 Kara, Mikko, Pekka Pirilä, Ilkka Savolainen, Seppo Vuori, Satu Helynen, Matti Kytö, Seppo Kärkkäinen, Jukka Leppälahti, Lasse Mattila, Tuula Mäkinen, Nils-Olof Nylund, Kari Sipilä, Seppo Viinikainen, Markku Virtanen, Jonas Wolff & Antti Lehtilä (1999): Energia Suomessa – tekniikka, talous ja ympäristövaikutukset. Helsinki, Edita. 368 s. ISBN 951-37-2745-9

Journal articles

 1. Han, Bo-Ping, Markku Virtanen, Jorma Koponen and Milan Straskraba (1999): Predictors of light-limited growth and competition of phytoplankton in a well-mixed water column. Journal of theoretical Biology, 197, pp. 439 - 450 (article No. jtbi.1998.0885 at http://www.idealibrary.com on IDEAL).

 2. Juntura, Esa, Ylinen, Hannu and Virtanen, Markku (1999): Comparison of nearshore wind-wave measurements and model results in the development of a coupled wind-wave, hydrodynamic and transport model for estimating coastal zone erosion. In: Coastal Engineering and Marina Development (eds. B.A. Brebbia and P.Anagnostopoulos), WIT Press, UK, pp. 403 - 410.

 3. Inkala, Arto and Heikki Pitkänen (1999): The effect of load reductions on algal biomass in the eastern Gulf of Finland estimated by the FINNALGA model. Boreal Environment Research 4, No.4, Dec.15, pp. 357 – 366.

Conference articles

 1. Baumert, Helmut, Lauri, Hannu and Sauvaget, Patric (1999): OPCOM - improvement of predictability and data assimilation in operational coastal zone modelling.

 2. Kabbara, Najad, Sarkkula, Juha, Koponen, Jorma, Kuusisto, Minna and Inkala, Arto (1999): Transport processes in the Beirut Bay, Lebanon. International Conference on Coastal Engineering, Modelling and Data Management.

 3. Virtanen, Markku and Manninen, Pertti (1999): Four years' observations in modelling of Lake Haukivesi, Eastern Finland. Abstracts of the 3rd International Lake Ladoga Symposium, Petrozavodsk, Russia, 23 - 27 August, p.35.

 4. Juntura, Esa, Ylinen, Hannu and Virtanen, Markku (1999): Comparison of nearshore wind-wave measurements and model results in the development of a coupled wind-wave, hydrodynamic and transport model for estimating coastal zone erosion. Coastal Engineering'99, Lemnox, Greece, 26 - 28 May, 8 pages.

 

Reports and series articles

 1. Korhonen, Pekka & Ahti Mutenia (1999): Vastakuoriutuneiden hauen poikasten istutustutkimus Lokan tekojärvellä vuonna 1998. RKTL. Kala- ja riistaraportteja 148, Ivalo, 12 sivua.

 2. Korhonen, Pekka, Pia Rotko, Mika Marttunen, Sirpa Joukainen ja Pentti Kiljunen (1999): Päijänteen, Konnivesi - Ruotsalaisen ja Kymijoen säännöstelyjen kehittäminen. Suomen ympäristö 289, luonto ja luonnonvarat, Suomen ympäristökeskus, Helsinki, maaliskuu, 68 sivua.

 3. Sarkkula, Juha, Arto Inkala, Minna Kuusisto ja Jorma Koponen (1999): Vaasan kaupungin jätevesien purkupaikan siirron vaikutukset Vaasan edustan merialueen tilaan. Loppuraportti, Suomen ympäristökeskus ja YVA Oy, Länsi-Suomen ympäristökeskuksen moniste 42/1999, Espoo 7.4., 2 + 61 + 26 = 89 sivua.

 4. Virtanen, Markku ja Pertti Manninen (1999): Haukiveden virtaus- ja vedenlaatumalli. (Modelling of Lake Haukivesi, Eastern Finland, in Finnish with English Abstract). Alueelliset ympäristöjulkaisut 136, Etelä-Savon ympäristökeskus, Mikkeli, joulukuu, 76 sivua (joista 4 värikuvia)

 5. Helminen, Harri, Esa Juntura, Jorma Koponen, Pasi Laihonen ja Hannu Ylinen (1999): Saaristomereen tulevan taustakuormituksen laskemisesta mallien avulla. Vesitalous 40, No 1. pp. 26 – 27.

 6. Koponen, Jorma (1999): Olkiluodon voimalayksiköiden jäähdytysveden lämpötila matemaattisella mallilla tarkasteltuna. Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Otaniemi, 22. toukokuuta, 21 + 24 sivua.

 7. Sarkkula, Juha, Minna Kuusisto and Jorma Koponen (1999): Jätkäsaaren - Lauttasaaren merenalaisten töiden vaikutukset merialueella. Tutkimusselostus, Suomen ympäristökeskus ja YVA Oy, Helsinki, 23. huhtikuuta, 9 + 36 = 45 sivua.

 8. Virtanen, Markku ja Pertti Manninen (1999): Haukiveden virtaus- ja vedenlaatumalli. Raportti 20.4., Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy ja Etelä-Savon ympäristökeskus, Mikkeli, 87 sivua (joista 4 värikuvia).

 9. Koponen, Jorma ja Hannu Ylinen (1999): Olkiluotoon suunnitellun uuden voimalayksikön jäähdytysvedestä merialueelle aiheutuvien vaikutusten laskenta. Tutkimusselostus, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 19. helmikuuta, 32 + 28 sivua.

 10. Sarkkula, Juha ja Jorma Koponen (1999): Jätkäsaaren - Lauttasaaren merenalaisten töiden vaikutukset merialueelle. Tutkimusselostus, Suomen ympäristökeskus ja YVA Oy, Helsinki 22. helmikuuta, 9 + 38 = 47 sivua.

 11. Inkala, Arto, Minna Kuusisto, Juha Sarkkula and Jorma Koponen (1999): Currents and transport of sewage water in the coastal area off Vaasa, Northern Baltic Sea - a study with current measurements and modelling. EIA Ltd. and FEI, Espoo 20 p.

 12. Sarkkula, Juha, Arto Inkala, Minna Kuusisto ja Jorma Koponen (1999): Vaasan kaupungin jätevesien purkupaikan siirron vaikutukset Vaasan edustan merialueen tilaan. Loppuraportti, Suomen ympäristökeskus ja YVA Oy, Länsi-Suomen ympäristökeskuksen moniste 42, Vaasa, 61s.

 13. Kiirikki, Mikko, Jorma Koponen, Minna Kuusisto, Juha Sarkkula, Heimo Vepsä ja Paula Väänänen (1999): Ympäristöriskien ja rehevöitymiskehityksen arviointi ja hallinta Kotkan edustan merialueella. Väliraportti, Suomen ympäristökeskus ja YVA Oy, Helsinki, 17.3.?, 16 + 40 = 56 sivua.

 14. Virtanen, Markku ja Pertti Manninen (1999): Haukiveden virtaus- ja vedenlaatumalli. Raporttiluonnos 18.3., Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy ja Etelä-Savon ympäristökeskus, Mikkeli, 45 sivua (joista 17 värikuvia).

 15. Korhonen, Pekka (1999): Kokemäenjoen keskiosan pengerryksen ja Säpilän oikaisukanavan rakentamisen vaiktukset veden kiintoainepitoisuuteen. Luonnos 8.4., Suomen ympäristökeskus, Helsinki, 7 + 20 sivua.

 16. Virtanen, Markku, Jorma Koponen ja Arto Inkala (1999): Vuotoksen vaikutus Itämeren fosforipitoisuuksiin. Tutkimusselostus, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Otaniemi, 12.4., 19 siv.

 17. Inkala, Arto, Laura Patrakka, Juha Sarkkula and Paula Väänänen (1999): Grobbfjärdenin virtaus-mittaukset ja vesistövaikutuslaskelmat. Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Otaniemi, 30 siv.

BIBLIOGRAPHY 1998

Monographs, books, text book chapters

 1. Sarkkula, Juha, Koponen, Jorma, Inkala, Arto and Kuusisto, Minna (1998): Demonstrative Modelling of Nutrient Load Impacts to the Baltic Sea. A Report to the Batic Sea 2008, Finnish Environment Institute FEI and Environmental Impact Assessment Centre of Finland EIA, Helsinki - Espoo, December 11, 35 pages.

 2. Sarkkula, Juha, Koponen, Jorma, Inkala, Arto and Kuusisto, Minna (1998): Demonstrative Modelling of Nutrient Load Impacts to the Baltic Sea. Towards a Healthy Baltic Sea, Technical Report No.2, Batic Sea 2008, Stockholm, Sweden, 27 + 11 = 38 pages.

 3. Penttinen, Riitta (1998): A Decision Support System for Water Protection in Agriculture. Väitöskirja, Oulun yliopisto, prosessitekniikan osasto, systeemitekniikan laboratorio. Acta Universitatis Ouluensis, C 126 Technica, 87 p. + app.

 4. Colpaert, Alfred (1998): Satellite and environmental GIS, from remotely sensed data
  to geographical information. Acta Universitatis Ouluensis. Series A. Scientiae rerum
  naturalium 307, ISSN 0355-3191, Oulu, 36 + [136] p.

Journal articles

 1. Han, Bo-Ping (1998): On the disversity of trophic structures and processes in ecosystems. Ecological Modelling 107, 1, pp.51 - 62

 2. Inkala, Arto, Seppo Hellsten and Mirja Heikkinen (1998): Integrated 3D modelling of water circulation and the dynamics of phytoplankton for the effects of a planned reservoir. International Review of Hydrobiology 83, pp. 681 - 688.

 3. Koponen, Jorma, Markku Virtanen and Juhani Itkonen (1998): Detailed validation of a 3D reservoir model with field measurements, laboratory tests and analytical solutions. International Review of Hydrobiology 83, pp. 697 - 704.

 4. Virtanen, Markku, Jorma Koponen and Olli Nenonen (1998): Modelling the systems of three reservoirs, rivers, lakes, coastal area and the sea in northern Finland. International Review of Hydrobiology 83, pp. 705 - 712.

 5. Hellsten, Seppo and Tero Väisänen (1998): Studies of the physico-chemical conditions of the sediment-water interface in Lokka and Porttipahta reservoirs. International Review of Hydrobiology 83, pp. 215 - 218.

 6. Kuusisto, Minna, Jorma Koponen and Juha Sarkkula (1998): Modelled phytoplankton dynamics in the Gulf of Finland. Environmental Modelling & Software 13, No.6, pp.461 - 470.

 7. Kiirikki, Mikko, Juha Haapamäki Jorma Koponen, Ari Ruuskanen and Juha Sarkkula (1998): Linking the growth of filamentous algae to the 3D ecohydrodynamic model of the Gulf of Finland. Environmental Modelling & Software 13, No.6, pp.503 - 509.

 8. Helminen, Harri, Esa Juntura, Jorma Koponen, Pasi Laihonen and Hannu Ylinen (1998): Assessing of long distance background nutrient loading to the Archipelago Sea, Northern Baltic, with a hydrodynamic model. Environmental Modelling & Software, Vol.13, No.6, pp. 511 – 518.

Conference articles

 1. Lauri, Hannu, Jorma Koponen, Markku Virtanen and Erkki Alasaarela (1998): Integrated water quality management supported by graphical user interface. In: Hydroinformatics'98 (eds. Babovic and Larsen), Balkema, Rotterdam, pp. 309 - 313.

 2. Sarkkula, Juha and Jorma Koponen (1998): Use of water ecosystem models for solving environmental problems. Proceedings of the Workshop on Numerical Models - a Case Study of Lake Ladoga (eds. Anu Peltonen, Timo Huttula and Markku Viljanen), University of Joensuu, Karelian Institute, Working Papers N:o 5/1998, pp.30-34.

 3. Koponen, Jorma, Hannu Lauri, Arto Inkala and Markku Virtanen (1998): Modelling the flow and water quality in Saimaa region - past and views (Saimaan alueen virtausten ja veden laadun laskelmat, niiden tähänastinen merkitys ja lähiajan mahdollisuudet). Saimaa-seminaari 1998, Saimaa nyt ja tulevaisuudessa (eds. Elisabeth Grönlund, Heikki Simola, Markku Viljanen and Riitta Niinioja), University of Joensuu, Publications of the Karelian Institute N:o 122, pp. 15 - 20.

 4. Inkala, Arto (1998): The effects of the alteration of the Kivisalmi waterway on the flows and water quality of Hämeenselkä (Kivisalmen väylänmuutosten vaikutus Hämeenselän virtauksiin ja veden laatuun). Saimaa-seminaari 1998, Saimaa nyt ja tulevaisuudessa (eds. Elisabeth Grönlund, Heikki Simola, Markku Viljanen and Riitta Niinioja), University of Joensuu, Publications of the Karelian Institute N:o 122, pp. 149 - 153.

 5. Kiirikki, Mikko, Juha Haapamäki, Arto Inkala, Jorma Koponen, Juha Sarkkula and Ari Ruuskanen (1998): Linking the growth of algae to the 3D ecohydrodynamic model of the Gulf of Finland. Proc. of the 2nd International Marine Environmental Modelling Seminar, Lillehammer, Norway, March 3 - 5. SINTEF, Trondheim, 13 p.

 6. Kuusisto, Minna, Jorma Koponen and Juha Sarkkula (1998): Modelled phytoplankton dynamics in the Gulf of Finland. Proc. of the 2nd International Marine Environmental Modelling Seminar, Lillehammer, Norway, March 3 - 5. SINTEF, Trondheim, 15 p.

 7. Helminen, Harri, Esa Juntura, Hannu Ylinen, Jorma Koponen and Pasi Laihonen (1998): Impact of long-distance nutrient loading to the eutrophication of the Archipelago Sea, northern Baltic: an application of the 3D hydrodynamic model. Proc. of the 2nd International Marine Environmental Modelling Seminar, Lillehammer, Norway, March 3 - 5. SINTEF, Trondheim, 1 p.

Reports and series articles

 1. Koponen, Jorma, Harri Helminen ja Pasi Laihonen (1998): Rauman edustan virtaus- ja vedenlaatumalli. Hankkeen loppuraportti. Lounais-Suomen ympäristökeskus ja Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Turku ja Espoo, 32 sivua.

 2. Helminen, Harri, Kauko Häkkilä, Mika Keränen, Jorma Koponen, Pasi Laihonen ja Hannu Ylinen (1998): Turun edustan merialueen virtaus- ja vedenlaatumalli. Suomen ympäristö 203, ympäristönsuojelu, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Turku, marraskuu, 64 sivua.

 3. Mäkelä, Ari, Kaija Saarni ja Markku Virtanen (1998): Vesistöjen velvoitetarkkailun kehittäminen. Suomen ympäristökeskus 106, Helsinki, maaliskuu, 51 sivua.

 4. Mutenia, Ahti and Pekka Korhonen (1998): Lokan ja Porttipahdan haukikantojen hoito. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Kalatutkimuksia 149, 32 sivua.,

 5. Harri Helminen, Esa Juntura, Jorma Koponen, Pasi Laihonen ja Hannu Ylinen (1998): Itämereltä Saaristomereen tulevan fosfori- ja typpikuormituksen arviointi kolmiulotteisen virtausmallin avulla. Vesitalous XXXIX, no.2, siv. 27 - 30 (Use of a 3-D flow model to asess phosphorus and nitrogen loads entering the Archipelago sea from the Baltic Sea, in page 38).

 6. Sarkkula, Juha, Paula Väänänen, Minna Kuusisto, Juhani Henttonen ja Markku Virtanen (1998): Knipnäsin (Gammelbodan) sillan ja sen lähivesien virtausmittaukset ja vesistövaikutuslaskelmat. Erillisselvitys, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 29.12., 30 sivua.

 7. Heimo Vepsä (1998): Ajelehtimistilanne Saaristomerellä 13. - 15.11. 1998. Pelastuslaskentaraportti, Suomen ympäristökeskus, Oulu, 20.11., 8 sivua.

 8. Koponen, Jorma ja Hannu Ylinen (1998): Olkiluotoon suunnitellun uuden voimalayksikön jäähdytysvedestä merialueelle aiheutuvien vaikutusten laskenta. Alustava versio, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 3. marraskuuta, 29 + 28 sivua.

 9. Virtanen, Markku ja Juha Sarkkula (1998): Dragsvikin virtausmittaukset ja vesistövaikutuslaskelmat. Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 25.11., 9 sivua.

 10. Virtanen, Markku (1998): Huruslahden syväväylän ruoppauksista vesistöön vapautuvan kiintoaineen pitoisuuksien laskenta. Tutkimusselostus, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 29.4., 19 sivua.

 11. Virtanen, Markku (1998): Saaresta ja sen pengeryhteyksistä Kokkolan edustan virtauksiin, veden laatuun ja vaihtuvuuksiin aiheutuvien vaikutusten laskenta. Tutkimusselostus, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 14.5., 21 sivua.

 12. Virtanen, Markku (1998): Kokkolan edustan saaren ja pengeryhteyden vaikutusten laskennan loppuyhdistelmiä. Suomen ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 4.7., 16 sivua.

 13. Virtanen, Markku (1998): Laskentatilanne ja tuloksia saaren ja pengeryhteyden vaikutuksista Kokkolan edustan veden laatuun ja vaihtuvuuksiin. Suomen ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 15.4., 9 sivua.

 14. Virtanen, Markku (1998): Saaren ja pengeryhteyden pienten aukkojen vaikutuksia Kokkolan edustan veden laatuun ja vaihtuvuuksiin. Suomen ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 21.4., 3 sivua.

 15. Virtanen, Markku (1998): Kokkolan edustan pitoisuusjakaumien elävöintejä. Tiedostoluettelo ja käyttöohjeet, Suomen ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 1.7., 4 sivua + 5 levykettä.

 16. Sarkkula, Juha, Arto Inkala, Minna Kuusisto ja Jorma Koponen (1998): Vaasan kaupungin jätevesien purkupaikan siirron vaikutukset Vaasan edustan merialueen tilaan. Väliraportti, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 12.11.

 17. Sarkkula, Juha, Minna Kuusisto, Arto Inkala, Jorma Koponen and Juha Haapamäki (1998): Bedömning av fiskodlingens effekter utanför Vasa. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen moniste 35,Västra Finlands miljöcentral, Vasa, 22 s. kuv., taul.

 18. Inkala, Arto ja Jorma Koponen (1998): Vaasan edustan kalankasvatuksen vaikutusten arviointi. Vedenlaatumallin käyttöohjeet sekä Vallgrundin ja Bergön alueen sovellukset, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 4.6., 44? sivua.

 19. Koponen, Jorma (1998): Rauman edustan virtaus- ja kulkeutumismalli: sataman laajennuksen vesistövaikutusten arviointi. Kokoustiedote, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Rauma 3.3., 3 sivua.

 20. Koponen, Jorma (1998): Rauman edustan virtaus- ja kulkeutumismalli - sataman laajennuksen vesistövaikutusten arviointi. Tulostiivistelmä, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 3.3., 3 sivua.

 21. Koponen, Jorma (1998): Figures for Demonstrative Modelling of Nutrient Load Impacts to the Baltic Sea. Advance mail to Baltic Sea 2008 with covering note to Lennart Nilsson, Environmental Impact Assessment Centre of Finland EIA, Espoo, September 11, 1 + 12 pages.

BIBLIOGRAPHY 1997

Monographs, books, text book chapters

 1. Kati Manni (1997): Yksidimensioinen epästationäärinen virtausmalli - käyttöliittymän kehitys ja sovellus Kemijoelle. Diplomityö, TKK Vesitalouden laboratorio, Espoo, 89 + 14 = 103 sivua.

 2. Juha Laasonen (1997): Vaakatasossa tapahtuvan veden virtauksen mallintaminen. Lisensiaattityö, TKK Vesitalouden laboratorio, Espoo, 101 sivua.

 3. Nyberg, Kari (1997): Vastakuoriutuneiden vaellussiianpoikasten (Coregonus lavaretus (L.)) merkintä radioaktiivisella strontium-85:lla. Lisensiaattityö, Helsingin yliopisto, Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos, kalatalous, Helsinki, 67 sivua.

Journal articles

 1. Arto Inkala, Ämer Bilaletdin and Victor Podsetchine (1997): Modelling the effect of climate change on nutrient loading, temperature regime and algal biomass in the Gulf of Finland. Boreal Environment Research, 2, No.3, pp. 287 - 301.

Conference articles

 1. Juha-Markku Leppänen, Heikki Pitkänen, Oleg Savchuk, Svetlana Basova, Valentina Drabkova, Vesa Gran, Anna-Stiina Heiskanen, Jorma Koponen, Inna Shpaer and Natalia Silina (1997): Eutrophication and its effects in the Gulf of Finland. Ch. 3.1. in Proc. of the Final Seminar of the Gulf of Finland Year 1996, Helsinki, March 17 - 18, ed. Juha Sarkkula. Suomen ympäristökeskus, moniste 105. Helsinki, December, 378 p., pp. 31 - 49.

 2. Oleg Savchuk, Jorma Koponen and Rein Tamsalu (1997): Mathematical modelling of the eutrophication and its effects in the Gulf of Finland - a mass balance approach. Ch. 3.5. in Proc. of the Final Seminar of the Gulf of Finland Year 1996, Helsinki, March 17 - 18, ed. Juha Sarkkula. Suomen ympäristökeskus, moniste 105. Helsinki, December, 378 p., pp. 89 - 100.

 3. Arto Inkala, Heikki Pitkänen, Juha Sarkkula, Jorma Koponen and Minna Kuusisto (1997): The effects of load reductions on algal biomass in the Gulf of Finland. Ch. 3.5.2. in Proc. of the Final Seminar of the Gulf of Finland Year 1996, Helsinki, March 17 - 18, ed. Juha Sarkkula. Suomen ympäristökeskus, moniste 105. Helsinki, December, 378 p., pp. 93 – 96.

 4. Peeter Ennett, Jorma Koponen, Juha Sarkkula, Nouri Soussi, Selima Ben Mustapha and Salah Romdhane (1997): Modelling of impact of phosphogyps pollution in the Gulf of Gabes, Tunisia. Coastal, Environmental and Ecosystem Modelling.

 

Reports and series articles

 1. Ruusila, Ani, Erkki Alasaarela and Hannu Lauri (1997): Metsätalouden vesistövaikutuksia kuvaava järjestelmä – sovellus Tilajoen kunnostusojitusalueelle. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen monistesarja x/97. Oulu, >27 sivua.

 2. Verta, Matti, Jorma Koponen, Juha Sarkkula, Minna Kuusisto, Juha Haapamäki ja Arto Inkala (1997): Lievestuoreen lipeälammen vaikutus pääkaupunkiseudun vedenottoon matemaattisella virtaus- ja kulkeutumismallilla tarkasteltuna. Suomen ympäristökeskuksen moniste 67, Suomen ympäristökeskus, Helsinki, maaliskuu, 30 siv.

 3. Harri Helminen, Esa Juntura, Jorma Koponen ja Pasi Laihonen (1997): Rauman edustan virtaus- ja vedenlaatumalli. Sisällysluettlo, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Turku, 4.11., 2 siv.

 4. Helminen, Harri, Mika Keränen ja Jorma Koponen (1997): Rauman edustan virtaus- ja vedenlaatumallin väliraportti 1996. Lounais-Suomen ympäristökeskus, moniste 6/97, Turku.

 5. Helminen, Harri ja Hannu Ylinen (1997): Turun edustan merialueen virtaus- ja vedenlaatumalli, väliraportti 1996. Lounais-Suomen ympäristökeskus, moniste 4/97. Turku, 22 sivua.

 6. Koponen, Jorma ja Kokkila, Tero (1997): Rauman edustan virtaus- ja kulkeutumismalli. Menetelmä- ja tulosselostus, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 19.12., 15 + 2 sivua.

 7. Koponen, Jorma ja Tero Kokkila (1997): Rauman edustan virtaus- ja vedenlaatumalli. Menetelmien ja tulosten kuvaus, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Otaniemi, 19.12., 19 sivua.

 8. Juntura, Esa (1997): Rauman satamalaajennuksen YVA-hanke - Virtaus- ja tuulimittaukset sekä niiden väliset regressioanalyysit. Työselostus, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Oulu, 15 sivua.

 9. Koponen, Jorma (1997): Buenaventuran virtausten ja kuormitusvaikutusten alustava laskenta Tyynen meren kestävän kehityksen ohjelmaan. Saate ja tuloskooste, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 14.11., 1 + 14 sivua.

 10. Lauri, Hannu (1997): Iijoen valuma-alueen malli, lyhyt käyttöohje. Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 14.4., 6 sivua + saatetta Paula Vääräselle 3 sivua.

 11. Lauri, Hannu (1997): Model management systems at EIA (under development) - Interfacing users with mathematical models. Graphical User Interface Systems Manual, Environmental Impact Assessment Centre of Finland EIA Ltd., Espoo, 7 pages.

BIBLIOGRAPHY 1996

Monographs, books, text book chapters

 1. Ruusila, Ani (1995): Metsätalouden vaikutusta huuhtoumaan kuvaavia malleja, esimerkkinä Tilajoen valuma-alueen kunnostusojitus. Pro Gradu –tutkielma, Oulun yliopisto, Fysikaalisten tieteiden laitos, Biofysiikka, Oulu, 74 sivua.

 2. Iinatti, Heini (1995): Maatalousalueiden valuman, eroosion ja ravinnehuuhtoumien mallintaminen. Pro Gradu –tutkielma, Oulun yliopisto, Fysikaalisten tieteiden laitos, Biofysiikka, Oulu, 100 sivua.

Journal articles

 1. Huttula, Timo, Jorma Koponen, Kari Lehtinen, Aarne Wahlgren and Riitta Niinioja (1996): Water currents and spreading of river load in Lake Pyhäselkä, Saimaa, Finland. Hydrobiologia 322, pp. 117 – 124.

 2. Heikinheimo, Outi and Pekka Korhonen (1996): Food consumption of northern pike (Esoxlucius L.) estimated with a bioenergetics model. Ecology of Freshwater Fish %,pp. 37 - 47.

Conference articles

Reports and series articles

 1. Korhonen, Pekka ja Markku Virtanen (1996): Elohopean kertymisen kuvaaminen matemaattisella mallilla. Suomen ympäristö 15, luonto ja luonnonvarat, Suomen ympäristökeskus, Helsinki, elokuu, 76 s.

 2. Lauri, Hannu ja Ruusila, Ani (1996): Valuma-alueen hilamalli. Menetelmäselostus, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 15 sivua.

 3. Ylinen, Hannu, Tero Kokkila, Jorma Koponenja Markku Virtanen (1996): Olkiluodon voimalaitoksen tehonnostosta merialueen lämpötilaan aiheutuvien vaikutusten laskenta. Tutkimusselostus, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 20. kesäkuuta, 7 + 18 = 25 sivua.

 4. Koponen, Jorma (1996): Jeddah air pollution calculations. Precursory priminig results, Environmental Impact Assessment Centre of Finland, Espoo, March 12, 7 pages.

 5. Helminen, Harri, Mika Keränen ja Kari Lehtinen (1996): Rauman edustan virtaus- ja vedenlaatumallin väliraportti 12.8.1996. Tutkimusselostus, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Turku, 9 siv.

 6. Korhonen, Pekka (1996): Säännöstelyn vaikutukset haukikantoihin ja vaikutusten arviointi. Suomen ympäristökeskuksen moniste 29, Suomen ympäristökeskus, Helsinki 6.6., 52 sivua.

 7. Koponen, Jorma (1996): Porin pohjoisen satamatien vaikutusten laskenta virtaus- ja vedenlaatumallilla. Loppuraportti, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, Espoo, 1.2., 20 + 19 s.

 8. Koponen, Jorma, Kokkila, Tero, Virtanen, Markku, Järvinen, Esko & Marttunen, Mika (1996): KonnivesiRuotsalaisen säännöstelyn vaikutusten selvittäminen, virtaus ja kulkeutumismalli. 37 s. + 5 liitettä.

 9. Korhonen, Pekka (1996): KonnivesiRuotsalaisen säännöstelyn kehittämisselvitys. Nykyisen säännöstelyn ja säännöstelykäytännön muutoksen vaikutukset kalakantoihin ja kalastukseen. Luonnos 2.2., 22 s.

 10. Korhonen, Pekka (1996): Päijänteen säännöstelyselvityksen haukitutkimukset kesällä 1996, väliraportti. 9 s. Käsikirjoitus 25.11.

 11. Suoraniemi, M. & Hellsten S. (toim.) 1996. Päijänteen säännöstelyn kehittämisselvitykset 1995-1998. Rantavyöhykkeen tila ja siihen vaikuttavat tekijät. Väliraportti 1996. Luonnos 20.12., 37 s.

BIBLIOGRAPHY 1995

Monographs, books, text book chapters

 1. 1995 Markku Virtanen (1995): Ympäristövaikutusten merkityksen selvittäminen ja esittäminen. Luku X. luentokansiossa YVA Ympäristövaikutusten arviointi teollisissa hankkeissa. Ammattien edistämislaitos, Insinöörien koulutuskeskus, Helsinki, 29 sivua. 3.painos 16.5.1995. [The meaning of environmental impacts, their clarification and illustration. In: EIA Environmental Impact Assessment of Industrial Projects (in Finnish), PostGraduate Education Centre for Engineers, INSKO/AEL, Helsinki, pp. X: 1 23. 3rd Edition May 1995].

 2. Timo Huttula & Markku Virtanen (1995): Ympäristövaikutusten arviointi järvissä ja rannikkoalueilla. YVA:n soveltaminen käytäntöön. TTKK, 16 sivua.

Journal articles

 1. 1995 Titta Schultz, Pekka Korhonen & Markku Virtanen (1995), A mercury model used for assessment of dredging impacts. Water, Air and Soil Pollution, 80, pp. 1171 1180.

 2. Pekka Korhonen, Markku Virtanen & Titta Schultz (1995), Bioenergetic calculation of mercury accumulation in fish. Water, Air and Soil Pollution, 80, pp. 901 904

Conference articles

 1. Markku Virtanen (1995), The role of shallow lakes in development of surface water models. Proc. of the 2nd FinnishHungarian Lake Research Seminar, Budapest, Hungary, April 19 24, 14 + 2 + 6 = 22 pages.

 2. Hannu Lauri (1995): Local wind model applied to Lake Balaton and compared with wind observations. Proc. of the 2nd FinnishHungarian Lake Research Seminar, Budapest, Hungary, April 19 24, 10 pages.

 3. Jorma Koponen, Tero Kokkila & Markku Virtanen (1995), Modelled upwelling dynamics. Proc. of the 2nd Symposium on Lake Tanganyika Research, Kuopio, Finland, September 11 15, Kuopio University, 10 pages.

 4. Timo Huttula, Jorma Koponen, Kari Lehtinen, Aarne Wahlgren & Riitta Niinioja (1994), Water currents and spreading of river load in Lake Pyhäselkä, Saimaa. Proc. of the 1st Lake Ladoga Symposium, St.Petersburg, Russia, May 20 24, 10 p.

 5. Inkala A., Podsetchine V., 1995, The effect of climate change on temperature regime and algal biomass in the Gulf of Finland, Climate change and waters in boreal zone, SILMU symposium, Kuhmo, Finland, 21-24 November 1995.

 6. Sarkkula J., Inkala A., Kokkila T., Koponen J., 1995, Example applications of the Finnish VTT-FEA-EIA model for the Gulf of Finland, The Gulf of Finland year 1996 seminar, eutrophication group, Finnish Environment Agency, Helsinki, 1-2. December, 22 pp.

Reports and series articles

 1. 1995 Erkki Alasaarela, Tuomo Karvonen, Tero Kokkila, Jorma Koponen, Satu Kouvalainen, Hannu Lauri & Markku Virtanen (1995), Maankäytön vaikutuksia kuvaava vesistömalli Esimerkkinä turvetuotannon vaikutukset Iijoen vesistöalueella. Vesi ja ympäristöhallinnon julkaisuja Sarja A 219, Vesi ja ympäristöhallitus, Oulun vesi ja ympäristöpiiri, Helsinki, tammikuu, 90 sivua

 2. 1995 Markku Virtanen, Seppo Hellsten & Juha Haapamäki (1995), Vuotoksen tekojärvestä alapuoliseen vesistöön aiheutuvan rehevyyden määritys, Osa 1. Kevään 1992 laskelmien ja vertailujen perusteet sekä niiden soveltaminen kesän 1994 ja Vuotoksen vaikutusten uusimpiin tuloksiin. KEVEraportti 9A, YVA Oy, VTT ja Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Espoo Oulu Lammi, 25.9., 41 sivua.

 3. Markku Virtanen (1995), Vuotoksen tekojärvestä alapuoliseen vesistöön aiheutuvan rehevyyden määritys, Osa 2. Rehevyyden laskentamenetelmiä vuosilta 1993 94. KEVEraportti 9B, YVA Oy, Espoo, 10.2., 27 + 5 = 32 sivua.

 4. Arto Inkala (1995), Vuotoksen tekojärvestä alapuoliseen vesistöön aiheutuvan rehevyyden määritys, Osa 3. Uusien menetelmien soveltaminen kesän 1994 ja Vuotoksen vaikutusten uusimpiin tuloksiin. KEVEraportti 9C, YVA Oy, Espoo, 31.7., 13 + 8 = 21 sivua.

 5. Markku Virtanen, Jorma Koponen & Seppo Hellsten (1995), Tarkennuksia ja täydennyksiä KEVEprojektin loppuraporttiin. KEVEraportti 9D, YVA Oy ja VTT, Espoo Oulu, 25.9., 38 sivua.

 6. 1995 Markku Virtanen, Jorma Koponen & Seppo Hellsten (1995), Yhteenveto Vuotoksen suunnitellun tekojärven keskeisistä ominaisuuksista Lokkaan ja Porttipahtaan verrattuna sekä Vuotoksen vaikutuksista alapuoliseen Kemijärveen eri perusteilla tarkasteltuina. KEVEraportti 9E, YVA Oy ja VTT, Espoo Oulu, 20.9., 6 sivua.

 7. 1995 Jorma Koponen, Tero Kokkila & Markku Virtanen (1995), Modelled upwelling dynamics. In: Symposium on Lake Tanganyika Research, Abstracts (Ed. Hannu Mölsä), Kuopio, Finland, September 11 15, Kuopio University, Publications C. Natural and Environmental Sciences 34, Kuopio, siv. 31.

 8. Markku Virtanen & Pekka Korhonen (1995): Vesistörakentamisen kiintoainevaikutukset ja niiden vähentäminen. Vesi ja ympäristöhallinnon julkaisuja Sarja A. Suomen ympäristökeskus, 115 sivua.

 9. Pekka Korhonen & Markku Virtanen (1995): Elohopean bioenergeettinen kertymämalli ja sen soveltaminen Kokemäenjoen vaikutusalueelle. Vesi ja ympäristöhallinnon julkaisuja Sarja A. Suomen ympäristökeskus, 75 sivua

 10. Pekka Korhonen (1995): Säännöstelyn vaikutukset Iitin Pyhäjärven haukikantoihin. Vesi ja ympäristöhallinnon julkaisuja Sarja A. Suomen ympäristökeskus, 50 sivua.

 11. Inkala A., 1995, Ravinnemallin soveltaminen Suomenlahdelle, tutkimusraportti, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus, Espoo, 15 s.

Academic theses

 1. 1995 Tero Kokkila (1995): Suomenlahden virtauksien mallintaminen. TKK, tietotekniikan osasto, matematiikan ja systeemianalyysin laitos, Espoo 27.9., 53 sivua.

 2. Jorma Koponen (1995): Development, Maintenance, Management and Application of Complex Environmental Model Systems. Väitöskirja, TKK, tietotekniikan osasto, matematiikan ja systeemianalyysin laitos, Espoo 30.11., 145 sivu

 3. Hannu Ylinen (1995): Vesistöjen velvoitetarkkailua tukevan laskentajärjestelmän laatiminen ja testaus. Diplomityö, TKK, tietotekniikan osasto, Espoo.

 4. Juha Mikkola (1995): Vesistökuormituksen laskenta pitoisuushavainnoista veden laadun kolmiulotteisella mallilla. TKK Matematiikka, YVA E:16.

BIBLIOGRAPHY 1994

Monographs, books, text book chapters

 1. 1994 Markku Virtanen (1994): Ympäristövaikutusten merkityksen selvittäminen ja esittäminen. Luku X. luentokansiossa YVA Ympäristövaikutusten arviointi teollisissa hankkeissa. Ammattien edistämislaitos, Insinöörien koulutuskeskus, Helsinki, 29 sivua. 2.painos 30.8.1994. [The meaning of environmental impacts, their clarification and illustration. In: EIA Environmental Impact Assessment of Industrial Projects (in Finnish), PostGraduate Education Centre for Engineers, INSKO/AEL, Helsinki, pp. X: 1 23. 2nd Edition August 1994].

Journal articles

 1. 1994 Markku Virtanen (1994): Elohopea maailmanlaajuisena ympäristöongelmana. Kemia Kemi, 21, No.8, siv. 728 – 729.

 1. 1994 Jorma Koponen, Markku Virtanen, Heimo Vepsä & Erkki Alasaarela (1994), Operational model and its validation with drift tests in water areas around the Baltic Sea. Water Pollution Research Journal of Canada, Vol.29, Nos 2/3, pp. 293 307

 2. Markku Virtanen, Jorma Koponen, Seppo Hellsten, Olli Nenonen & Kari Kinnunen (1994), Principles for calculation of transport and water quality in strongly regulated reservoirs. Ecological Modelling, 74, pp. 103 12

Conference articles

 1. 1994 Peeter Ennett, Jorma Koponen, Juha Sarkkula & Nouri Soussi (1994), Modelling of waste impact in the Gulf of Gabes, Tunisia. Proc. of the 1994 Environmental Modelling Seminar, held in Trondheim, Norway, 17 19 August, 1994, pp. 143 15

 2. Erkki Alasaarela, Jorma Koponen, Hannu Lauri, Tuomo Karvonen & Markku Virtanen (1994), A support system for water quality management, planning and monitoring. Proc. of the 1994 Environmental Modelling Seminar, held in Trondheim, Norway, 17 19 August, 1994, pp. 167 176.

 3. 1994 Erkki Alasaarela, Juha Haapamäki, Mirja Heiskanen, Arto Inkaa, Paula Kankaala, Mika Keränen, Jorma Koponen & Jorma Kuparinen (1994): Food web dynamics of the Bothnian Bay field study and the modelling approach. Proc. of the Closing Symposium "Environment of the Gulf of Bothnia", Umeå, Sweden, March 15 – 17.

 4. Esa Juntura, Jorma Koponen, Heimo Vepsä & Erkki Alasaarela (1994): Resuspension model coupled with the 3D calculation of water currents. Proc. of the Closing Symposium "Environment of the Gulf of Bothnia", Umeå, Sweden, March 15 17, Poster Abstracts.

 5. Jorma Koponen, Arto Inkala & Erkki Alasaarela (1994): Effect of point and nonpoint load and hydrodynamics on the longterm water quality trends in the Bothnian Bay. Proc. of the Closing Symposium "Environment of the Gulf of Bothnia", Umeå, Sweden, March 15 17, Plenary Session.

 1. 1994 Timo Huttula, Ossi V.Lindqvist, Hannu Mölsä, Jari Poikonen, Eija Räsänen, Jouko Tuomisto & Markku Virtanen (1994), Proposal for sediment surveys and dischange studies, pollution and hydrological model studies and environmental education and training. Program plan for UNDP/GEF Project RAF/92/932: Pollution Control and Other Measures to Protect Biodiversity of Lake Tanganyika, University of Kuopio, Finland, April 15, 4 + 52 + 1 + 3 + 6 + 3 + 9 + 6 = 84 sivua.

Reports and series articles

 1. 1994 Jorma Koponen & Markku Virtanen (1994), Environmental Impact Assessment Centre of Finland Advanced Consulting and Research. Neliväriesite, Ulkomaankauppaliitto & Povitasku Oy, Ambi Group, Helsinki, 4 sivua.

 2. Inkala A., 1994, Kivisalmen väyläparannuksen vesistövaikutusten laskenta, tutkimusraportti, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus, Espoo, 19 s.

 1. Inkala A., 1994, Kemira Pigments oy:n Mäntyluodon länsipuoleisten jätevesipäästöjen leviäminen puhdistuslaitoksen rakentamisjaksolla, tutkimusraportti, Suomen Ympäristö-vaikutusten Arviointikeskus, Espoo, 30 s.

Academic theses

 1. 1994 Esa Juntura (1994): Perämeren resuspensiomalli. Oulun yliopisto, biofysiikan laitos, Oulu, kesäkuu. [Resuspension model for the Bothnian Bay. Master's Thesis (in Finnish), University of Oulu, Department of Biophysics. Publications of EIA, Series D:4, Oulu, 15 May, 58 p.]

 2. Mika Keränen (1994): 3Dhiilenkiertomalli vesiekosysteemille. Oulun yliopisto, biofysiikan laitos, Oulu, lokakuu, 11 + 42 + 28 = 81 sivua. [Threedimensional carbon cycle model for water ecosystems. Master's Thesis (in Finnish), University of Oulu, Department of Biophysics. Publications of EIA, Series D:5, Oulu, August 1994, 75 p.

 3. 1994 Niko Munter (5.4.1994): Kolmidimensioisen veden virtausmallin tulosten vertailu akustisen mittarin antamiin tuloksiin, osa I: Käyttöliittymän ja graafisten tulosteiden ohjelmointi. TKK tietojenkäsittelytekniikka/ YVA E:11, 4 + 20 = 24 siv. (yht. 43:sta)

 4. Niko Munter (5.4.1994): Kolmidimensioisen veden virtausmallin tulosten vertailu akustisen mittarin antamiin tuloksiin, osa II: Vertailuperusteet, menetelmät ja vertailut. TKK ydin ja energiatekniikka/ YVA E:12, siv.21 24 + 15 = 19 siv. (yht. 43:sta)

 5. Juha Vinnurva (13.6.1994): Liikemäärän kulkeutumistermien laskentatapojen vaikutusten vertailu. TKK ydin ja energiatekniikka/ YVA E:13, 1 + 16 = 17 si

 6. Hannu Ylinen (15.4.1994): Jokiverkon virtausten yksiulotteinen laskenta. TKK materiaalifysiikka/ YVA E:14, 2 + 19 = 21 siv

 7. Ferenc Mészáros (21.4.1994): Winddriven water movements in lakes. TKK laskennallinen virtausmekaniikka/ YVA E:15, 7 + 10 + 9 = 26 siv.

BIBLIOGRAPHY 1993

Monographs, books, text book chapters

 1. 1993 Markku Virtanen (1993): Ympäristövaikutusten merkityksen selvittäminen ja esittäminen. Luku X. luentokansiossa YVA Ympäristövaikutusten arviointi teollisissa hankkeissa. Ammattien edistämislaitos, Insinöörien koulutuskeskus, Helsinki, 29 sivua. 28.9.1993. [The meaning of environmental impacts, their clarification and illustration. In: EIA Environmental Impact Assessment of Industrial Projects (in Finnish), PostGraduate Education Centre for Engineers, INSKO/AEL, Helsinki, September 1993, pp. X: 1 23]

Journal articles

 1. 1993 Seppo Hellsten, Markku Virtanen, Olli Nenonen, Kari Kinnunen & Juha Riihimäki (1993), Relative importance of internal sources of phosphorus and organic matter in northern Finnish reservoirs. Water Science and Technology, 28, No.6, pp. 85 9

 2. Erkki Alasaarela, Markku Virtanen & Jorma Koponen (1993): The Bothnian Bay Project past, present and future. Aqua Fennica, Vol.23, 2, pp. 117 124

 3. Arto Inkala, Mirja Heiskanen & Erkki Alasaarela (1993): A 3D model for nitrogen cycle and algal biomass applied to the Bothnian Bay. Aqua Fennica, Vol.23, 2, pp. 193 200.

 4. Heimo Vepsä, Jorma Koponen & Simo Salo (1993): Finnish operational model systems for oil and chemical accidents and sea rescue. Aqua Fennica, Vol.23, 2, pp. 251 258.

 5. Markku Virtanen, Heimo Vepsä & Jorma Koponen (1993), Development of local model applications in the Gulf of Bothnia. Aqua Fennica, Vol.23, 2, pp. 259 269

 6. Inkala A., 1993, Globaalit energia- ja päästöennusteet, kirjassa: Lund P. (ed), Mahdollisuudet energiantuotannon kasvihuonekaasujen ja päästöjen vähentämiseksi, Helsinki University of Technology, Department of Technical Physics, Report, TKK-F-B-148:1-21

Conference articles

 1. 1993 Jorma Koponen & JuhaPekka Hirvi (1993), Operational use of models to help spill combatting and sea rescue experiences and recent development. Proc. of the 16th Arctic and Marine Oil Spill Program (AMOP) Technical Seminar, Environment Canada, Technology Development Branch, Calgary, 10 pages.

Reports and series articles

 1. 1993 Jorma Koponen, Markku Virtanen & Juha Sarkkula (1993), Virtaukset ja kulkeutumislaskelmat. Luku 3.3.1 teoksessa Itäisen Suomenlahden lintukuolemat keväällä 1992 (toim. Lea Kauppi). Vesi ja ympäristöhallinnon julkaisuja Sarja A 142, Vesi ja ympäristöhallitus, Helsinki, siv. 29 30

 2. 1993 Markku Virtanen, Seppo Hellsten, Jorma Koponen, Juha Riihimäki & Olli Nenonen (1993), Pohjoisten tekojärvien laskenta mittauksilla varmistettuna. VTT Tiedotteita 1525, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Espoo, joulukuu, 205 + 3 + 11 + 1 + 4 = 224 sivua.

 3. 1993 Jorma Koponen & Erkki Alasaarela (1993): Use of mathematical models for solving environmental management problems. CSC News, Vol.5, No.3. Center for Scientific Computing Ltd., Espoo, October, pp. 3 6.

 4. 1993 Juha Haapamäki (1993), Malli hiilen kierrosta avovesisysteemin ravintoverkossa. Loppuraportti Suomen Akatemian Pohjanlahtiprojektii, Oulun yliopisto, kasvitieteen laitos, Oulu, 7.toukokuuta, 3 + 41 + 26 = 70 sivua.

 5. Pekka Korhonen & Outi HeikinheimoSchmid (1993), Suurten petokalojen ravinto Ontojärvessä ja Lentuassa ja ravinnonkulutuksen arviointi. Kalatutkimuksia 70, Riista ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki, elokuu, 6 + 52 + 8 = 66 sivua

 6. Kari Lehtinen, Jorma Koponen & Tom Frisk (1993), KeskiPäijänteen virtaus ja vedenlaatumallisovellus: Fosforikuormittajien vesistövaikutusten arviointi. Vesi ja ympäristöhallituksen monistesarja, Nro 464, Vesi ja ympäristöhallitus, Helsinki, maaliskuu, 52 sivua

 7. Kari Lehtinen & Markku Virtanen (1993), Äänekoski Vaajakoski reitin virtaus ja vedenlaatumallisovellus: Eri kuormittajien vaikutukset reitin fosforipitoisuuksiin. Vesi ja ympäristöhallituksen monistesarja, Nro 492, Vesi ja ympäristöhallitus, KeskiSuomen vesi ja ympäristöpiiri, Helsinki, kesäkuu, 46 sivua.

 8. Kari Lehtinen & Markku Virtanen (1993), PohjoisPäijänteen virtaus ja vedenlaatumallisovellus: Eri kuormittajien vaikutukset alueen fosforipitoisuuksiin. Vesi ja ympäristöhallituksen monistesarja, Nro 525, Vesi ja ympäristöhallitus, KeskiSuomen vesi ja ympäristöpiiri, Helsinki, marraskuu, 40 sivua.

 9. Inkala A., 1993, Erotustarkkuuden vaikutus virtausten ja kulkeutumisen laskentatuloksiin, erikoistyö, TKK, materiaalifysiikka, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus, Sarja E:4, 49 s.

Academic theses

 1. 1993 Arto Inkala (1993): Vesistöjen ravintoverkoston typen kierron 3ulotteinen laskenta. TKK, tietotekniikan osasto, ydin ja energiatekniikan laitos, Espoo 12.12., 4 + 61 = 65 sivua. [Threedimensional calculation of the foodweb in water systems the nitrogen cycle. Diploma Thesis (in Finnish), Technical University of Helsinki, Institute of Technical Physics. Publications of EIA, Series D:3, Espoo, December 1993, 61 p.]

 2. 1993 Hannu Lauri (1993): Paikallinen tuulimalli. TKK, tietotekniikan osasto, matematiikan ja systeemianalyysin laitos, Espoo 30.3., 5 + 65 = 70 sivu

 3. Eero Vartiainen (1993): Monihaarainen jokiverkostomalli. TKK, tietotekniikan osasto, teknillisen fysiikan laitos, Espoo 25.5., 4 + 52 + 13 = 69 sivua.

 4. 1993 Arto Inkala (1993): Erotustarkkuuden vaikutus virtauksiin ja kulkeutumiseen. TKK materiaalifysiikka/ YVA E:3

 5. Niklas Vuorisalo (12.4.1993): Preliminär beskrivning av kvicksilvrets kretslopp i en flod. TKK matematiikka/ YVA E:4, 3 + 22 + 32 = 57 siv.

 6. Tero Kokkila (14.4.1993): Kulkeutumisen lähtöpaikan käänteislaskenta. TKK sovellettu matematiikka/ YVA E:5, 1 + 23 + 10 = 34 siv

 7. Mauri Marjaniemi (20.8.1993): Paikallisen tuulimallin testaus, osa I: Tuulten vertailu mittauksiin ja kahden muun mallin tuloksiin. TKK sovellettu fysiikka/ YVA E:6, 3 + 25 = 28 siv. (yht. 54:stä).

 8. Mauri Marjaniemi (20.8.1993): Paikallisen tuulimallin testaus, osa II: Kulkeutumisen vertailu mittauksiin ja kahden muun mallin tuloksiin. TKK ydin ja energiatekniikka/ YVA E:7, siv.26 36 + 15 = 26 siv. (yht. 54:stä)

 9. Jarmo Malinen (13.8.1993): Couplings from particle tracking to continuous distributions. TKK matematiikka/ YVA E:8, 37 siv.

 10. Hannu Ylinen (26.11.1993): Tuulten superponoinnin käyttökelpoisuus vesistömalleissa. TKK ydin ja energiatekniikka/ YVA E:9, 3 + 35 = 38 s

 11. Atte Haapalinna (1993): Jokiuomien vesipintojen yhteydet virtaamiin. TKK sovellettu fysiikka/ YVA E:10

BIBLIOGRAPHY 1992

Monographs, books, text book chapters

 1. 1992 Markku Virtanen (1992): Virtaukset ja kulkeutuminen järvissä. Luku 13.3. teoksessa Hyödyn ja vahingon arviointi vesitaloudessa (toim. Helena Äijö, Lea Siivola ja Pertti Vakkilainen), TKK, rakennus ja maanmittaustekniikan osasto, vesitalouden laboratorio, 1992 1, TammerLinkki Oy, Tampere, siv. 263 27

Conference articles

 1. 1992 Heimo Vepsä, Erkki Alasaarela & Juha Sarkula (1992), Model development for operational use to help spill combatting and sea rescue. In: Estuarine and Coastal Modelling (Eds. M.L. Spaulding, K.Bedford, A.Blumberg, R.Cheng and C.Swanson), Proc. of the 2nd International Conference, American Society for Civil Engineers, New York, pp. 149 – 156.

 2. Juha-Pekka Hirvi, Jorma Koponen & Heimo Vepsä (1992), Finnish approach on development of an operational model system for sea areas. Proc. of the 9th Chemical Spill and 15th AMOP Technical Seminar, Edmonton, Alberta, Canada, June 8 - 12, 7 pages.

 3. Juha-Pekka Hirvi, Jorma Koponen & Heimo Vepsä (1992), A case study of m/t Antonio Gramsci oil accident in ice infested waters: comaprison between the observations and results from a coupled 3D hydrodynamic - oil spill model. Chapter 17 in Proc. of the HELCOM Seminar on Combatting Marine Oil Spills in Ice and Cold Conditions, Helsinki, Finland, December 1 - 3, National Board of Waters and the Environment, Finland, Helsinki, 9 pages.

Reports and series articles

 1. 1992 Jorma Koponen & Markku Virtanen (1992), Kolmidimensioinen (3D) malli ja käyttösovellukset. Luku 2. teoksessa Operatiivinen ajelehtimis ja kulkeutumismalli merialueille (toim. JuhaPekka Hirvi). Vesi ja ympäristöhallinnon julkaisuja Sarja A 134. Vesi ja ympäristöhallitus, Helsinki, siv. 15-24

 2. Heimo Vepsä & Jorma Koponen (1992), Kolmidimensioisen (3D) mallin PCversio. Luku 3. teoksessa Operatiivinen ajelehtimis ja kulkeutumismalli merialueille (toim. JuhaPekka Hirvi). Vesi ja ympäristöhallinnon julkaisuja Sarja A 134. Vesi ja ympäristöhallitus, Helsinki, siv. 25 33

 3. Simo Salo, Jorma Koponen, Teppo Pasanen & JuhaPekka Hirvi (1992), Kemiallisfysikaalisten prosessien mallintaminen. Luku 7.s teoksessa Operatiivinen ajelehtimis ja kulkeutumismalli merialueille (toim. JuhaPekka Hirvi). Vesi ja ympäristöhallinnon julkaisuja Sarja A 134. Vesi ja ympäristöhallitus, Helsinki, siv. 57 – 68.

 4. Juha Kilpinen, Jorma Koponen, Hannu Lauri & Marko Pietarinen (1992), Mallien käyttämät tuulitiedot. Luku 8. teoksessa Operatiivinen ajelehtimis ja kulkeutumismalli merialueille (toim. JuhaPekka Hirvi). Vesi ja ympäristöhallinnon jul­kaisuja Sarja A 134. Vesi ja ympäristöhallitus, Helsinki, siv. 69 – 76.

 5. Jorma Koponen, Heimo Vepsä, Teppo Pasanen, Juha Sarkkula & JuhaPekka Hirvi (1992), Mallien testaaminen. Luku 9. teoksessa Operatiivinen ajelehtimis ja kulkeutumismalli merialueille (toim. JuhaPekka Hirvi). Vesi ja ympäristöhallinnon julkaisuja Sarja A 134. Vesi ja ympäristöhallitus, Helsinki, siv. 77 – 93.

 6. Jorma Koponen, Heimo Vepsä, Teppo Pasanen, Kari Lehtinen & JuhaPekka Hirvi (1992), Mallien saattaminen operatiiviseen valmiuteen. Luku 10. teoksessa Operatiivinen ajelehtimis ja kulkeutumismalli merialueille (toim. JuhaPekka Hirvi). Vesi ja ympäristöhallinnon julkaisuja Sarja A 134. Vesi ja ympäristöhallitus, Helsinki, siv. 95 103.

 7. 1992 Jorma Koponen, Erkki Alasaarela, Kari Lehtinen, Juha Sarkkula, Pawel Simbierowicz, Heimo Vepsä & Markku Virtanen (1992), Modelling the Dynamics of a Large Sea Area. Publications of the Water and Environment Research Institute, 7, National Board of Waters and the Environment, Finland, Helsinki, 91p.

 8. Simo Salo (1992), The Fate of Chemicals Spilled on Water. A litterature review of physical and chemical processes. Publications of the Water and Environment Administration - Series A 91. National Board of Waters and the Environment, Finland, Helsinki, 117 pages.

 9. 1992 Jorma Koponen, Simo Salo & Juha-Pekka Hirvi (1992): Description of a computer program for chemical spill simulation. Research Report to the Nordic Council of Ministers, Mimeograph series of the National Board of Waters and the Environment, Finland, No.440, Water and Environment Research Institute, Helsinki, 21 pages.

 10. Markku Virtanen, Seppo Hellsten, Jorma Koponen & Juha Riihimäki (1992): Tekojärvimallin soveltaminen Lokalle ja Porttipahdalle vuonna 1991. KEVE-raportti 4, YVA Oy ja VTT, Espoo - Oulu, 71 + 9 = 80 sivua.

 11. Markku Virtanen, Jorma Koponen, Seppo Hellsten & Juha Riihimäki (1992): Tekojärvimallin soveltaminen Vuotoksen alueelle vuonna 1991. KEVE-raportti 5, YVA Oy ja VTT, Espoo - Oulu, 17 sivua.

 12. Markku Virtanen, Seppo Hellsten, Jorma Koponen & Olli Nenonen (1992): Tekojärvimalli ja sen soveltaminen Lokalle, Porttipahdalle ja Vuotoksen alueelle vuonna 1991. KEVE-raportti 6, YVA Oy, VTT ja Kemijoki Oy, Espoo - Oulu - Rovaniemi, 28 sivua.

 13. Markku Virtanen (toim., 1992): Selvitys Vuotoksen altaan vaikutuksista alapuoliseen vesistöön. KEVE-raportti 7, Kauppa- ja teollisuusministeriön, Ympäristöministeriön, Vesi- ja ympäristöhallituksen ja Kemijoki Oy:n työryhmälle laadittu selvitys, Espoo, 24.3., 27 sivua.

Academic theses

 1. 1992 Jarmo Ruohonen (1992): Tuuliaikasarjojen luonti ja vaikutustestaus. TKK ydin- ja energiatekniikka/ YVA E:1.

 2. Eero Vartiainen (1992): Ajelehtimislaskennan herkkyys ja vertailu mittauksiin. TKK materiaalifysiikka/ YVA E:2.

BIBLIOGRAPHY 1991

Monographs, books, text book chapters

 1. 1991 Markku Virtanen (1991): Ympäristöön vaikuttavien alueellisten hankkeiden ekologisten vaikutusten määrittäminen (= ympäristövaikutusten arviointi). Teoksessa Ympäristö, luonnonvarat ja päätöksenteko (toim. Riitta Levinen ja Leena Ylä-Mononen), Ympäristöalan ammattijärjestö YAJ ry., Hel­sinki, siv. 70 - 77.

Journal articles

 1. 1991 Risto Kuittinen, Pertti Sevola & Markku Virtanen (1991), Monitoring the Baltic Sea by Remote Sensing. Aqua Fennica, 21, pp. 95 - 103.

 2. Mika Marttunen & Markku Virtanen (1991), A system model for effects of lake regulation on fish stocks. Congress in Munich 1989. Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie. Verhandlungen, 24, Part 4, pp. 2401 - 2405.

Conference articles

 1. 1991 Markku Virtanen (1991), Pohjavesien virtaus-, kulkeutumis- ja pitoisuuslaskennan kehitysnäkymiä vesistölaskelmien kokemuksista arvioituna. Pohjavesimallinnuksen seminaari 9.5. 1991, VTT Symposium 126 (toim. Hilkka Leino-Forsman ja Markus Olin), Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT, Espoo, siv. 141 – 154.

Reports and series articles

 1. 1991 Jorma Koponen (1991), Perämeren hydrografia kolmiulotteisen mallin avulla kuvattuna. Teoksessa Pohjanlahden meriympäristön suojelu (toim. Erkki Alasaarela), Vesi- ja ympäristöhallinnon monistesarja No.295, Vesi- ja ympäristöhallitus, Helsinki, siv. 35 - 40.

 2. Markku Virtanen & Heimo Vepsä (1991), Mallien käyttö vesiensuojelun suunnittelun apuna ja onnettomuustilanteissa. Teoksessa Pohjanlahden meriympäristön suojelu (toim. Erkki Alasaarela), Vesi- ja ympäristöhallinnon monistesarja No. 295, Vesi- ja ympäristöhallitus, Helsinki, siv. 79 - 83

 3. 1991 Risto Kuittinen, Pertti Sevola & Markku Virtanen (1991), Landsat-satelliitin kuvien käyttö veden ominaisuuksien ja erilaisten vesimassojen levinneisyyden kartoitukseen. Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT, Tiedotteita 1243, Espoo, 86 sivu

 4. 1991 Markku Virtanen, Jorma Koponen, Seppo Hellsten & Olli Nenonen (1991): Kemijoen vesistötutkimusprojekti, vuosiraportti 1990. KEVE-raportti 3, YVA Oy, VTT ja Kemijoki Oy, Espoo - Oulu - Rovaniemi, 31 sivua.

 5. 1991 Aija-Riitta Elo, Timo Huttula, Jorma Koponen, Kari Lehtinen, Kari Pulkkinen, Elina Rautalahti-Miettinen, Juhani Virta & Markku Virtanen (1991), Fysikaalisten prosessien vaikutus veden laadun kehittymiseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön tutkimusprojektin loppuraportti, Helsingin yliopiston geofysiikan laitos, Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri, YVA Oy, Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri sekä Vesi- ja ympäristöhallitus, Helsinki, 25.2., 2 + 31 + 10 = 43 sivua

Academic theses

 1. 1991 Pekka Viitanen (1991): Measuring and Modelling of Particle-Fluid Flow in a Riser Reactor. Lisensiaattityö, TKK, tietotekniikan osasto, teknillisen fysiikan laitos, Espoo 2.3., 56 sivua.

BIBLIOGRAPHY 1990

Monographs, books, text book chapters

 1. 1990 Timo Huttula, Kirsti Krogerus & Markku Virtanen (1990), Interactions between water currents and sedimented effluents. Ch.6, In: Encyclopedia of Fluid Dynamics, Vol.10. Surface and Groundwater Flow Phenomena (ed. N.P.Cheremissinoff), Gulf Publishing Company, Houston, Texas, pp. 211 - 265

Reports and series articles

 1. 1990 Nikolai Filatov, A.Gurina, Yuri Demin, Juha Sarkkula & Jorma Koponen (1989), Specific features of water dynamics in different types of lakes. In: Systems Analysis Applications to Water Research, A Soviet-Finnish Project (Ed. Timo Huttula). Publications of the Water and Research Institute 3, National Board of Waters and the Environment, Finland, Helsinki, pp. 55 – 61.

 2. 1990 Erkki Alasaarela, Jorma Koponen, Heimo Vepsä & Markku Virtanen (1990), Öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntaa ja meripelastusta auttavan operatiivisen mallin kehittäminen. Esitutkimuksen tulokset ja tutkimusohjelma vuosille 1990 - 1992. Tutkimusraportti ympäristöministeriölle, Oulun vesi- ja ympäristöpiiri, Oulu, 15 sivua.

BIBLIOGRAPHY 1989

Journal articles

 1. 1989 Markku Virtanen (1989), Mathematical models within river basin management - an overview. Invited key-note lecture for the 5th River Basin Management Conference of IAWPCR, Aqua Fennica, 19, pp. 145 - 152

 2. 1989 Markku Virtanen (1989): Vesistövaikutusten määrittäminen matemaattisilla malleilla. Vesitalous, 30, No.4, siv. 31 - 35.

 3. Ossi Koski (1989): Esimerkkitapaus edelliseen Pietarsaaren edustalta. Vesitalous, 30, No.4, siv. 36 - 37.

Conference articles

 1. 1989 Risto Kuittinen, Pertti Sevola & Markku Virtanen (1989), Landsat-TM images for mapping waste water transport areas near a pulp mill. Proc. of the EARSeL Symposium, Espoo, Finland, June 27 - July 1, European Association of Remote Sensing Laboratories, Paris, 6 pages.

Reports and series articles

 1. 1989 Markku Virtanen & Kim Dahlbo (1989), XTEM, Xenobiotics transport and effect model. Method 2.1.2. in Compendium of Environmetal Exposure Assessment Methods for Chemicals, OECD Environment Monographs No. 27, OCDE-OECD, Paris, pp.131-13

 2. Jorma Koponen & Markku Virtanen (1989), Three-dimensional transport and influence model. Method 2.1.3. in Compendium of Environmetal Exposure Assessment Methods for Chemicals, OECD Environment Monographs No. 27, OCDE - OECD, Paris, pp. 139 -14

 3. Markku Virtanen (1989), Metsäteollisuuden vesistövaikutusten määrittäminen matemaattisilla malleilla. Teoksessa Metsäteollisuuden vesiensuojelu (toim. Erkki Alasaarela ja Seppo Hellsten), Vesi- ja ympäristöhallituksen mosistesarjan No.162, Vesi- ja ympäristöhallitus, Helsinki, siv. 128 -141.

Academic theses

 1. 1989 Mika Marttunen (1989): Säännöstelyn kalataloudellisia vaikutuksia kuvaava systeemimalli - Esimerkkisovellus Oulujärvelle. TKK, rakennus- ja maanmittaustekniikan osasto, vesitalouden laboratorio, Helsinki 15.3., 7 + 109 = 116 sivua.

BIBLIOGRAPHY 1988

Reports and series articles

 1. 1988 Tom Frisk, Kalervo Salojärvi & Markku Virtanen (1988),  Mo­delling the impacts of lake regulation on whitefish stocks.  In: Finnish Fisheries Research, 9, No.1, pp. 467 - 475.

 2. Markku Virtanen, Jorma Koponen, Timo Huttula & Erkki Alasaarela (1988), Approximation of sedimentation and erosion in transport models. Nordic Hydrological Program, NHP-report No.22, Del 1, Koordinationskommitten för Hydrologi i Norden KOHYNO, Helsinki, pp. 281 - 293.

 3. Timo Huttula, Jorma Koponen, Elina Rautalahti-Miettinen, Heimo Vepsä, Juhani Virta & Markku Virtanen (1988), An effort to study the effects of physical factors on the water quality. Nordic Hydrological Program, NHP-report No.22, Del 1, Koordinationskommitten för Hydrologi i Norden KOHYNO, Helsinki, pp. 327 - 340.

 4. 1988 Helmi Kotilainen, Risto Lehtoranta, Kauko Häkkilä & Markku Virtanen (1988): Kokemäenjoen alaosan ja Porin edustan virtaus- ja vedenlaatumalli. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja, No.112, Turun vesi- ja ympäristöpiiri, Turku, 63 + 39 = 102 sivua.

Academic theses

 1. 1988 Elina Rautalahti-Miettinen (1988): Veden laadun ennustamismenetelmien käytön vertailu Keski-Päijänteellä. Lisensiaattityö, Helsingin yliopisto, limnologian laitos, Helsinki, 2 + 98 = 100 sivua.

 

BIBLIOGRAPHY 1987

Monographs, books, text book chapters

 1. 1987 Markku Virtanen (1987), Kestävällä tiellä eteenpäin. Satavuotishistoria 1887 - 1987. Savonlinnan Kirjapaino Oy, Savonlinna 8.9., 487 sivua.

Reports and series articles

 1. 1987 Erkki Alasaarela & Markku Virtanen (1987), Effects of short-term regulation by power plants on erosion and water quality of a river. In: Regulated Streams (Ed. J.F.Craig and J.B.Kemper), Plenum Publishing Corporation, Toronto, pp. 277 - 287.

BIBLIOGRAPHY 1986

Journal articles

 1. 1986 Markku Virtanen, Jorma Koponen, Kim Dahlbo & Juha Sarkkula (1986), Three-dimensional water-quality - transport model compared with field observations. Ecological Modelling, 31, pp. 185 - 199.

Reports and series articles

 1. 1986 Jorma Koponen & Markku Virtanen (1986), Application of a three-dimensional flow and water quality model to ice-covered conditions, NHP Report No.16, Physical Processes in Lakes, Nordic Seminar in Lammi, April 21 - 24, 1986, (Ed. Prof. J. Virta), Yliopistopaino, Helsinki, siv. 7

Academic theses

 1. 1986 Jyri Seppälä (1986): Itäisen Pien-Saimaan virtaus- ja vedenlaatumallisovellus. TKK, rakennusosasto, vesitalouden laitos, Kouvola, >4 + 115 + >7 = >126 sivua.

 2. Kari Kallio (1986): Virtaus- ja vedenlaatumalli VENLAn soveltaminen Oulun edustan merialueelle. HY, limnologian laitos, Helsinki, 114 sivu

BIBLIOGRAPHY 1971-1985

Journal articles

 1. 1985 Markku Virtanen & Jorma Koponen (1985), Simulation of transport under irregular flow conditions. Aqua Fennica, 15, pp. 65 – 75.

 2. 1984 Markku Virtanen (1984), Tracer and model studies of a river and an estuary. Isotope Hydrology 1983, International Atomic Energy Agency, IAEA-SM-270/44, Vienna, pp. 695 - 708.

 3. 1983 John Forsius, Erkki Alasaarela & Markku Virtanen (1983), Application of transport models to a regulated river. Geophysica, 20, No.1, pp. 71 - 80

 4. 1981 Elina Rautalahti-Miettinen, Juha Sarkkula & Markku Virtanen (1981), The effects of a pulp mill on an ice-covered lake system. Aqua Fennica, 11, pp. 36 - 42.

 5. 1980 Markku Virtanen & Risto Kuoppamäki (1980), The transversal dispersion of wastewater in a river. Vatten, 36, pp. 116 - 124.

 6. 1979 Markku Virtanen, John Forsius & Juha Sarkkula (1979), Measured and modelled currents of a lake. Aqua Fennica, 9, pp. 3 - 15.

 7. 1978 Juha Sarkkula & Markku Virtanen (1978), Modelling of water exchange in an estuary. Nordic Hydrology, 9, pp. 43 – 56.

 8. 1976 Erkki Rämö (1976), Three-dimensional mathematical models in studies of lake currents. Aqua Fennica, pp. 26 - 33.

 9. 1972 Juhani Kuusi, Markku Virtanen & Pekka Jauho (1972), Heavy element analysis by isotope-excited X-ray fluorescence. Nuclear Technology, 13, pp. 216 - 224 (based on own diploma thesis, together with tutor and councelor)

Reports and series articles

 1. 1980 M.Virtanen (1980), The effect of advective terms on simulation of lake currents. In: Numerical Methods for Non-Linear Problems (ed. C.Taylor, E.Hinton & D.Owen), Pineridge Press, Swansea, pp. 973 - 983.

Academic theses

 1. 1984 Jorma Koponen (1984): Vesistöjen kolmidimensioinen virtaus- ja vedenlaatumalli. TKK, teknillisen fysiikan osasto, matematiikan laitos, Espoo 2.8., 101 sivua

 2. 1983 Matti Rautiainen (1983): Kymijoen automaattisten veden laadun mittausasemien ja viipymätutkimusten hyväksikäyttö. TKK, rakennusosasto, vesitalouden laitos, Kouvola

 3. 1982 Pekka Ruotsalainen (1982): Ydinvoimalan jäähdytysvesikierron vaikutus purkuvesistön lämpötilaan ja aktiivisuuksiin kompartmenteittäin tarkasteltuna. Lisensiaattityö, LTKK, energiatekniikan osasto, Lappeenranta/ Espoo

 4. 1980 Veikko J.Kämäräinen (1980): Voimaloitten jäähdytysvesien laskennalliset mallit. Lisensiaattityö, TKK, teknillisen fysiikan osasto, Espoo, 94 sivua

 5. 1980 Veikko J.Kämäräinen (1980): Voimaloitten jäähdytysvesien laskennalliset mallit. Lisensiaattityö, TKK, teknillisen fysiikan osasto, Espoo, 94 sivua

 6. 1977 Markku Virtanen (1977): Vesistön virtausten ja sekoittumisen kuvaaminen kaksidimensioisella matemaattisella mallilla. Lisensiaattityö, TKK, teknillisen fysiikan osasto, Helsinki, 25.11., 6 + 128 + 6 = 140 sivua.

 7. 1975 Erkki Rämö (1975): Vesistön virtauksia kuvaavien kolmidimensioisten mallien tutkiminen. TKK, teknillisen fysiikan osasto, Espoo 19.12., 8 + 61 + 22 = 91 sivua.

 8. 1971 Markku Virtanen (1971): Radioisotooppiherätteisen röntgentekniikan käyttö erikoisesti raskaiden aineiden määrityksiin. TKK, teknillisen fysiikan osasto, Helsinki, 11.5., 4 + 73 + 6 = 83 sivua.